Transvision

Displaying 42 results for the string correcte in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
ca
Falten les capçaleres de columna o són incorrectes. Assegureu-vos que el fitxer inclogui columnes per al nom d'usuari, la contrasenya i l'URL.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-title
ca
Tot correcte
en-US
Success!
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-tab-title
ca
Tot correcte
en-US
Success!
Entity # all locales browser • browser • preferences • fxaPairDevice.ftl
fxa-qrcode-error-title
ca
Aparellament incorrecte.
en-US
Pairing unsuccessful.
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
ca
{ $retriesLeft -> [one] El PIN és incorrecte. Us queda { $retriesLeft } intent abans de perdre permanentment l'accés a les credencials d'aquest dispositiu. *[other] El PIN és incorrecte. Us queden { $retriesLeft } intents abans de perdre permanentment l'accés a les credencials d'aquest dispositiu. }
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-short-prompt
ca
El PIN és incorrecte. Torneu-ho a provar.
en-US
Incorrect PIN. Try again.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
ca
La verificació de l'usuari ha fallat en %S. No queda cap intent i el dispositiu s'ha blocat perquè heu introduït un PIN incorrecte massa vegades. Cal reinicialitzar el dispositiu.
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.pinAuthBlockedPrompt
ca
La verificació de l'usuari ha fallat en %S. Hi ha hagut massa intents incorrectes seguits i l'autenticació per PIN s'ha blocat temporalment. Cal que apagueu i engegueu el dispositiu (desconnecteu-lo i torneu-lo a inserir).
en-US
User verification failed on %S. There were too many failed attempts in a row and PIN authentication has been temporarily blocked. Your device needs a power cycle (unplug and re-insert).
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
malformedURI2
ca
Comproveu que l'URL sigui correcte i torneu-ho a provar.
en-US
Please check that the URL is correct and try again.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
malformedURI2
ca
Comproveu que l'URL sigui correcte i torneu-ho a provar.
en-US
Please check that the URL is correct and try again.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
LenientThisWarning
ca
S'ignora l'obtenció o l'assignació de la propietat que té [LenientThis] perquè l'objecte «this» és incorrecte.
en-US
Ignoring get or set of property that has [LenientThis] because the “this” object is incorrect.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errBadCharAfterLt
ca
Hi ha un caràcter incorrecte després de «<». Probablement perquè no s'ha protegit el «<». Podeu protegir-lo posant «&lt;».
en-US
Bad character after “<”. Probable cause: Unescaped “<”. Try escaping it as “&lt;”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errUnquotedAttributeGrave
ca
«`» en el valor d'un atribut sense cometes. Probablement perquè s'està utilitzant un caràcter incorrecte per les cometes.
en-US
“`” in an unquoted attribute value. Probable cause: Using the wrong character as a quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errUnquotedAttributeStartGrave
ca
«`» al principi del valor d'un atribut sense cometes. Probablement perquè s'està utilitzant un caràcter incorrecte per les cometes.
en-US
“`” at the start of an unquoted attribute value. Probable cause: Using the wrong character as a quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
ImageMapPolyOddNumberOfCoords
ca
A l'atribut «coords» de l'etiqueta <area shape="poly"> li falta l'última coordenada «y» (el format correcte és «x1,y1,x2,y2»).
en-US
The “coords” attribute of the <area shape="poly"> tag is missing the last “y” coordinate (the correct format is “x1,y1,x2,y2 ”).
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
30
ca
la declaració de l'XML no té un format correcte
en-US
XML declaration not well-formed
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
31
ca
la declaració de text no té un format correcte
en-US
text declaration not well-formed
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
4
ca
no té un format correcte
en-US
not well-formed
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
ChildCountIncorrect
ca
Marcador no vàlid: Nombre de fills incorrecte per a l'etiqueta <%1$S/>.
en-US
Invalid markup: Incorrect number of children for <%1$S/> tag.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
MalformedIntegrityHash
ca
L'element de l'script té un hash amb format incorrecte en l'atribut «integrity»: «%1$S». El format correcte és «<hash algorithm><hash value>».
en-US
The script element has a malformed hash in its integrity attribute: “%1$S”. The correct format is “<hash algorithm>-<hash value>”.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
13
ca
S'ha cridat una funció XPath amb un nombre d'arguments incorrecte.
en-US
An XPath function was called with the wrong number of arguments.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_BAD_DATA
ca
biblioteca de seguretat: s'han rebut dades incorrectes.
en-US
security library: received bad data.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CLIENT
ca
El servidor s'ha trobat amb dades incorrectes del client.
en-US
The server has encountered bad data from the client.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_HANDSHAKE_HASH_VALUE
ca
S'han rebut conformitats de connexió incorrectes de l'altre extrem.
en-US
Received incorrect handshakes hash values from peer.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT
ca
L'altre extrem de la connexió SSL informa d'un codi d'autenticació de missatges incorrecte.
en-US
SSL peer reports incorrect Message Authentication Code.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_MAC_READ
ca
L'SSL ha rebut un registre amb un codi d'autenticació de missatges incorrecte.
en-US
SSL received a record with an incorrect Message Authentication Code.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_SERVER
ca
El client s'ha trobat amb dades incorrectes del servidor.
en-US
The client has encountered bad data from the server.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INCORRECT_SIGNATURE_ALGORITHM
ca
S'ha especificat un algorisme de signatura incorrecte en un element signat digitalment.
en-US
Incorrect signature algorithm specified in a digitally-signed element.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
add-exception-domain-mismatch-short
ca
Lloc web incorrecte
en-US
Wrong Site
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-success
ca
correcte
en-US
success
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • mozMessageBar.ftl
moz-message-bar-icon-success.alt
ca
Correcte
en-US
Success
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
ca
Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en { $hostname } perquè l'emissor del seu certificat és desconegut, el certificat està signat per ell mateix o el servidor no envia els certificats intermedis correctes.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
ca
Segons el rellotge del vostre ordinador, la data i l'hora actuals són: { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Assegureu-vos que l'ordinador tingui definits l'hora, data i fus horari correctes als paràmetres del sistema i, a continuació, torneu a carregar <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-proxy-connect-failure-settings
ca
Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per assegurar-vos que siguin correctes.
en-US
Check the proxy settings to make sure that they are correct.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-proxy-resolve-failure-settings
ca
Comproveu els paràmetres del servidor intermediari per assegurar-vos que siguin correctes.
en-US
Check the proxy settings to make sure that they are correct.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-bad-data
ca
biblioteca de seguretat: s'han rebut dades incorrectes.
en-US
security library: received bad data.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-client
ca
El servidor s'ha trobat amb dades incorrectes del client.
en-US
The server has encountered bad data from the client.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-handshake-hash-value
ca
S'han rebut conformitats de connexió incorrectes de l'altre extrem.
en-US
Received incorrect handshakes hash values from peer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-mac-alert
ca
L'altre extrem de la connexió SSL informa d'un codi d'autenticació de missatges incorrecte.
en-US
SSL peer reports incorrect Message Authentication Code.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-mac-read
ca
L'SSL ha rebut un registre amb un codi d'autenticació de missatges incorrecte.
en-US
SSL received a record with an incorrect Message Authentication Code.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-server
ca
El client s'ha trobat amb dades incorrectes del servidor.
en-US
The client has encountered bad data from the server.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-incorrect-signature-algorithm
ca
S'ha especificat un algorisme de signatura incorrecte en un element signat digitalment.
en-US
Incorrect signature algorithm specified in a digitally-signed element.

No matching results for the string correcte for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.