Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity ca en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
ca
Els llocs web demostren la seva identitat mitjançant certificats. El { -brand-short-name } no confia en { $hostname } perquè l'emissor del seu certificat és desconegut, el certificat està signat per ell mateix o el servidor no envia els certificats intermedis correctes.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.