Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
tl
Ang mga video sa site na ito ay maaaring hindi mapanood nang tama sa bersyon na ito ng { -brand-short-name }. Para sa buong suporta sa video, i-update na ang { -brand-short-name }.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.