Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity sq en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sq
Sahati i kompjuterit tuaj është ujdisur si { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Sigurohuni që te rregullimet e sistemit për kompjuterin tuaj data, koha dhe zona kohore të jenë caktuar saktë dhe mandej rifreskoni <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.