Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity sk en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sk
Váš počítač si myslí, že je { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, čo bráni aplikácii { -brand-short-name } bezpečne sa spojiť so serverom. Ak chcete navštíviť <b>{ $hostname }</b>, upravte nastavenia dátumu a času vo vašom počítači na správne hodnoty a obnovte <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.