Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity hy-AM en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-3
hy-AM
Եթե Դուք { -brand-short-name }­-ի միակ օգտվողն եք, ապա պիտի ունենաք առնվազն մեկ հաշիվ։ Այնուամենայնիվ, կարող եք ստեղծել ձեր համար բազմաթիվ հաշիվներ նախընտրանքների և կազմաձեվման տարբեր խմբեր ունենալու համար։ Օրինակ՝. կարող եք ունենալ մեկ աշխատանքային հաշիվ եվ մեկ անձնական օգտագորման հաշիվ։
en-US
If you are the only person using this copy of { -brand-short-name }, you must have at least one profile. If you would like, you can create multiple profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.