Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity hy-AM en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
hy-AM
{ -brand-full-name } օգտագործում է վեբ կայքի տեղեկատվական ծառայություններ ("Ծառայություններ"), որպեսզի ապահովի որոշ հատկություններ { -brand-short-name }-ի երկուական տարբերակի օգտագործման համար` համաձայն ստորև բերված պայմանների: Եթե դուք չեք ցանկանում օգտվել որոշ ծառայություններից կամ չեք ընդունում պայմանները, ապա կարող եք անջատել հատկությունը կամ ծառայություն(ներ)ը: Կարող եք գտնել ցուցումեր, թե ինչպես անջատել առանձնակի հատկություն կամ ծառայություն: <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">այստեղ</a>: Այլ հնարավորությունները և ծառայությունները կարող են անջատվել ծրագրի կարգավորումներից:
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.