Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US vi
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
vi
Mạng xã hội đặt trình theo dõi trên các trang web khác để theo dõi những gì bạn làm, xem và xem trực tuyến. Điều này cho phép các công ty truyền thông xã hội tìm hiểu thêm về bạn ngoài những gì bạn chia sẻ trên hồ sơ truyền thông xã hội của mình. <a data-l10n-name="learn-more-link">Tìm hiểu thêm</a>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.