Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US tl
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
tl
Ang { $shortcut } ay ginagamit bilang isang shortcut sa higit pa na isang kaso. Ang mga dobleng shortcut ay maaaring maging sanhi ng hindi inaasahang pag-uugali.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.