Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US tl
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
tl
Naglalagay ng mga tracker ang mga social network sa ibang mga website para sundan ang iyong mga ginagawa, tinitingnan, at pinapanood online. Dahil dito'y mas nakikilala ka ng mga kumpanya ng social media bukod sa kung ano ang ibinabahagi mo sa iyong social media profile.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.