Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US sv-SE
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
sv-SE
%S använder Mozillas CA-butik för att verifiera att en anslutning är säker, snarare än certifikat som tillhandahålls av användarens operativsystem. Så om ett antivirusprogram eller ett nätverk avlyssnar en anslutning med ett säkerhetscertifikat utfärdat av en CA som inte finns i Mozilla CA-butik, anses anslutningen vara osäker.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.