Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-3
en-US
You are welcome to use these Services with the accompanying version of { -brand-short-name }, and { -vendor-short-name } grants you its rights to do so. { -vendor-short-name } and its licensors reserve all other rights in the Services. These terms are not intended to limit any rights granted under open source licenses applicable to { -brand-short-name } and to corresponding source code versions of { -brand-short-name }.
sq
Mirëpresim përdorimin e këtyre Shërbimeve me versionin shoqërues të { -brand-short-name }-it dhe gëzoni tërë të drejtat e nevojshme në lidhje me këtë. { -vendor-short-name } dhe të licencuarit prej saj ruajnë tërë të drejtat e tjera mbi Shërbimet. Këto kushte nuk janë hartuar për kufizimin e ndonjë të drejte dhënë sipas licencash burimi të hapur, të zbatueshme mbi { -brand-short-name }-in dhe versionet përgjegjëse të kodit burim të { -brand-short-name }-it.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.