Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
sq
{ $shortcut } po përdoret si shkurtore në më shumë se një rast. Shkurtoret e përsëdytura mund të shkaktojnë sjellje të papritur.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.