Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-contributions-description
en-US
The developer of this add-on asks that you help support its continued development by making a small contribution.
sq
Zhvilluesi i kësaj shtese do të dëshironte që përmes një kontributi të vogël të ndihmonit zhvillimin e saj në vazhdimësi.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.