Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
sq
%S përdor shitoren AD të Mozilla-s për të verifikuar se një lidhje është e sigurt, në vend se dëshmi të furnizuara nga sistemi operativ i përdoruesit. Kështu, nëse një program antivirus apo një rrjet përgjon një lidhje me një dëshmi sigurie të lëshuar nga një Autoritet Dëshmish që s’gjendet te shitorja AD Mozilla, lidhja konsiderohet jo e parrezik.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.