Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
sq
Emri i dëshmisë së shkarkuar përsëdyt një që gjendet një herë në bazën tuaj të të dhënave.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.