Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
31
en-US
text declaration not well-formed
sq
parashtesa nuk duhet të jetë e lidhur te një nga URI-t e rezervuara emërhapësirash
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.