Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
sq
Gjurmuesit prej rrjete shoqërore vendosin gjurmues në sajte të tjerë për të ndjekur ç’bëni, ç’shihni dhe vëzhgoni kur jeni në internet. Kjo u lejon shoqërive të rrjeteve shoqërore të mësojnë më tepër rreth jush, tej asaj çka ndani me të tjerët në profilet tuaj në media shoqërore. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.