Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
sq
Sistemi i faqerojtësve dhe historikut nuk do të jetë funksional, ngaqë një nga kartelat e { -brand-short-name }-it është duke u përdorur nga një aplikacion tjetër. Ky problem mund të shkaktohet nga disa programe sigurie.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.