Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US ne-NP
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
ne-NP
{ -brand-short-name } ले यस पृष्ठलाई अबरुद्द गर्यो किनभने यसले तपाईँको ब्राउजिङ्ग अनुभवलाई हानि गर्ने कार्यक्रमहरू स्थापना गर्न झुक्काउने प्रयास गर्न सक्दछ (उदाहरणको लागि, तपाईँको गृहपृष्ठ परिवर्तन गर्ने वा तपाईँले भ्रमण गर्नुहुने साइटहरूमा थप विज्ञापनहरू देखाउँने) ।
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.