Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
hye
{ $downloadsCount -> [1] Եթե հիմա դուրս գաք, 1 բեռնում կը կասեցուի։ Վստա՞հ էք, որ ցանկանում էք դուրս գալ։ *[other] Եթե հիմա դուրս գաք, { $downloadsCount } ներբեռնումներ կը չեղարկուեն: Վստա՞հ էք, որ ցանկանում էք դուրս գալ։ }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.