Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-3
en-US
You are welcome to use these Services with the accompanying version of { -brand-short-name }, and { -vendor-short-name } grants you its rights to do so. { -vendor-short-name } and its licensors reserve all other rights in the Services. These terms are not intended to limit any rights granted under open source licenses applicable to { -brand-short-name } and to corresponding source code versions of { -brand-short-name }.
hye
Դու կարող էք աւգտուել այս ծառայութիւններից { -brand-short-name }ի ուղեկցող տարբերակի հետ մեկտեղ, իսկ { -vendor-short-name }ը ձեզ շնորհում է այդ իրաւունքները։ { -vendor-short-name }ը եւ նրա արտաւնագրողները պահպանում են միւս բոլոր իրաւունքներն այդ ծառայութիւններում: Այս պայմանները չեն սահմանափակում բաց արտաւնագրով շնորհուած որեւէ իրաւունք, որոնք վերաբերում են { -brand-short-name }ում եւ { -brand-short-name }ի համապատասխան սկզբնաբիւր տարբերակներում:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.