Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownSocketType
en-US
This document cannot be displayed unless you install the Personal Security Manager (PSM). Download and install PSM and try again, or contact your system administrator.
hye
Այս փաստաթուղթն անհնար է բացել քանի դեռ դուք չէք տեղադրել "Personal Security Manager" (PSM): Բեռնեք և տեղադրեք PSM-­ն, այնույետեւ փորձէք նորից, այլապէս տեղեկացրեք համակարգը սպասարկողին:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.