Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
hye
{ -brand-short-name }-ը արգելափակել է այս էջը, քանի որ այն կարող է փորձել խորամանկաւրէն սողոսկել տեղադրուած ծրագրերի մէջ եւ վնասել դիտարկումների Ձեր փորձառութիւնը (աւրինակ՝ փոխելով դիտարկչի մեկնարկային էջը կամ ցուցադրելով գովազդ Ձեր այցելած կայքերում)։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.