Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
hye
Սոցցանցերը հետքեր են տեղադրում այլ կայքերում ՝ հետեւելու Ձեր արածին, դիտմանը եւ դիտելու առցանց: Սա թոյլ է տալիս սոցիալական մեդիայ ընկերութիւններին ավելին իմանալ Ձեր մասին, ավելին, քան կիսում եք Ձեր սոցիալական լրատվամիջոցների յատկագրերում։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.