Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
hye
Սոցցանցերը հետապնդում են Ձեզ այլ կայքերում, Ձեր գործողութիւնները իմանալու համար։ Սա թոյլատրում է սոցմեդիայի կազմակերպութիւններին իմանալ աւելին Ձեր մասին ըստ Ձեր կիսումների Ձեր սոցմեդիայ հաշիւներում։ <a data-l10n-name="learn-more-link">Իմանալ աւելին</a>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.