Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
hye
Էջանիշերի եւ պատմութեան համակարգը չի գործի, քանի որ { -brand-short-name }-ի նիշերից մեկը օգտագործուում է այլ ծրագրի կողմից։ Պատճառը կարող է լինել անվտանգութեան ինչ֊որ ծրագիր։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.