Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-highlights
en-US
Start browsing, and we’ll show some of the great articles, videos, and other pages you’ve recently visited or bookmarked here.
hye
Սկսէք դիտարկել եւ մենք կը ցուցադրենք որոշ հիանալի յաւդուածներ, տեսանիւթեր եւ այլ էջեր, որ դուք այցելել կամ էջանշել էք վերջերս։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.