Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-intro
en-US
If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.
hy-AM
Հաշիվները կարելի է տարբերակել ըստ անունների։ Կարող եք օգտագործել նախանշված անունը կամ նշեք մեկ այլ անուն՝ Ձեր ցանկությամբ։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.