Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
en-US
{ NUMBER($downloadsCount) -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
hy-AM
{ $downloadsCount -> [1] Եթե հիմա դուրս գաք, 1 բեռնում կդադարեցվի. Ու՞զում եք դուրս գալ: *[other] Եթե հիմա դուրս գաք, { $downloadsCount } ներբեռնումներ կչեղարկվեն: Ցանկանու՞մ եք դուրս գալ: }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.