Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-details-current
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>“. You are looking at the current data.
hy-AM
Տեղեկատվության յուրաքանչյուր կտոր ուղարկվում է “<a data-l10n-name="ping-link"> pings </a>" միջոցով: Դուք նայում եք ընթացիկ տվյալներին։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.