Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
hy-AM
{ $shortcut }-ը մեկից ավելի անգամ օգտագործվում է որպես դյուրանցում։ Կրկնօրինակված դյուրանցումները կարող են անսպասելի վարքի պատճառ դառնալ։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.