Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
hy-AM
YouTube ոճով ներկառուցված YouTube կրիչի ներկառուցումը (%S) iframe֊ի ներկառուցման համար (%S)։ Հարաչափերը չաջակցեցին iframe֊ի ներկառուցվածներին և դարձի եկան։Հնարավորության դեպքում խնդրում ենք թարմացնել էջը․ եթե հնարավոր է տեղադրել ներկառուցված/ առարկայի փոխարեն iframe֊ն օգտագործելու համար։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.