Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
hy-AM
Սոցցանցերը հետագծումը են ձեզ այլ կայքերում, ձեր գործողությունները իմանալու համար։ Սա թույլատրում է սոցմեդիայի կազմակերպություններին իմանալ ավելին ձեր մասին ըստ նրա, թե ինչով եք կիսվում ձեր սոցմեդիա հաշիվներով։ <a data-l10n-name="learn-more-link">Իմանալ ավելին</a>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.