Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-error
en-US
{ -brand-short-name } can’t update your languages right now. Check that you are connected to the internet or try again.
hy-AM
{ -brand-short-name }-ը չի կարող արդիացնել ձեր լեզուները հիմա: Ստուգեք՝ արդյոք կապակցված եք համացանցին և կրկին փորձեք:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.