Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-visionary
en-US
<b>You are a Visionary.</b> You question the status quo and move others to imagine a better future.
hy-AM
<b>Դուք տեսաբան եք:</b> Դուք կասկածի տակ եք դնում ստատուս քվոն և դրդում ուրիշներին պատկերացնել ավելի լավ ապագա:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.