Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-notification-message
en-US
<strong>Set { -brand-short-name } as your default browser?</strong> Get fast, safe, and private browsing whenever you use the web.
hy-AM
<strong>Կայե՞լ { -brand-short-name }-ը որպես Ձեր սկզբնադիր դիտարկիչ:</strong> Ստացեք արագ, անվտանգ և գաղտնի դիտարկում՝ երբ օգտվում եք համացանցից:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.