Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US gd
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
gd
Cuiridh meadhanan sòisealta tracaichean air làraichean-lìn eile airson leantainn air na nì, na chì 's na choimheadas tu air air loidhne. Leigidh seo le companaidhean nam meadhanan sòisealta fiosrachadh fhaighinn mu do dhèidhinn a bharrachd air na nithean a cho-roinneas tu fhèin air pròifilean nam meadhanan sòisealta agad. <a data-l10n-name="learn-more-link">Barrachd fiosrachaidh</a>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.