Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit

Displaying 1 result:

Entity en-US fy-NL
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-delete-profile-confirm
en-US
Deleting a profile will remove the profile from the list of available profiles and cannot be undone. You may also choose to delete the profile data files, including your settings, certificates and other user-related data. This option will delete the folder “{ $dir }” and cannot be undone. Would you like to delete the profile data files?
fy-NL
It fuortsmiten fan in profyl sil it profyl fan de list mei beskikbere profilen fuortsmite en kin net ûngedien makke wurde. Jo kinne der ek foar kieze om de bestannen mei profylgegevens, wêrûnder jo ynstellingen, sertifikaten en oare brûkersgegevens fuort te smiten. Dizze opsje sil de map ‘{ $dir }’ fuortsmite en kin net ûngedien makke wurde. Wolle jo de bestannen mei profylgegevens fuortsmite?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.