Transvision

Filter by folder:

Show all results security

Displaying 1 result:

Entity en-US fy-NL
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-decode-err
en-US
Failed to decode the file. Either it is not in PKCS #12 format, has been corrupted, or the password you entered was incorrect.
fy-NL
It ûntsiferjen fan dit bestân is mislearre. It is net yn de PKCS #12-opmaak kodearre, is skansjearre, of it troch jo ynfierde wachtwurd is net korrekt.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.