Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US fy-NL
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-visionary
en-US
<b>You are a Visionary.</b> You question the status quo and move others to imagine a better future.
fy-NL
<b>Jo binne in fisjonêr.</b> Jo twivelje oan de status-quo en stimulearje oaren om harren in bettere takomst foar te stellen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.