Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US fy-NL
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
fy-NL
Ferbergje jo sneupaktiviteiten en lokaasje mei { -mozilla-vpn-brand-name }. Mei ien klik meitsje jo in feilige ferbining, sels op iepenbiere wifi.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.