Transvision

Displaying 73 results for the string system in da:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
da
Opdateringer er deaktiveret af din systemadministrator
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
da
Du kan ikke foretage yderligere opdateringer på dette system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Læs mere</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
da
{ -brand-short-name } har en funktion, der automatisk lukker faneblade ned for at forhindre programmet i at gå ned som følge af manglende hukommelse, når system ikke har meget tilgængelig hukommelse. En række kriterier bestemmer, hvilket faneblad, der lukkes ned først. Denne side viser, hvordan { -brand-short-name } prioriterer mellem faneblade, og hvilket faneblad, der vil blive lukket ned, når nedlukning af faneblade udløses. Du kan udløse nedlukning af faneblade manuelt ved at klikke på knappen <em>Nedluk</em> nedenfor.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-domain-blocked-by-policy
da
Din systemadministrator har forhindret dette websted i at spørge dig om lov til at installere software på din computer.
en-US
Your system administrator prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
da
{ $addonName } ({ $addonId }) er blokeret af din system-administrator.
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
da
Denne tilføjelse kunne ikke installeres på grund af en filsystemsfejl.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled-locked
da
Installation af software er deaktiveret af din systemadministrator.
en-US
Software installation has been disabled by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-description
da
Følg operativsystems tema til knapper, menuer og vinduer.
en-US
Follow the operating system setting for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-name-auto
da
Systemtema — automatisk
en-US
System theme — auto
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
da
Dit operativsystem er ikke kompatibelt med den nyeste version af { -brand-shorter-name }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
da
Kan ikke opdatere — system ikke kompatibelt
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-custom-root2
da
Mozilla kender ikke udstederen af dette certifikat. Det kan være tilføjet af dit styresystem eller en administrator.
en-US
Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-always-use-system-default.label
da
Åbn altid i systemets standard-program
en-US
Always Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-use-system-default.label
da
Åbn i systemets standard-program
en-US
Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-system.aria-description
da
Følg operativsystems tema til knapper, menuer og vinduer.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-label-system
da
Systemets tema
en-US
System theme
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-system.title
da
Følg operativsystems tema til knapper, menuer og vinduer.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
da
Takket være vores fællesskab er { -brand-short-name } oversat til mere end 90 sprog. Det ser ud til, at dit system bruger { $systemLanguage } og { -brand-short-name } bruger { $appLanguage }.
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSystemAddonUpdate
da
Deaktiver browserens mulighed for at installere og opdatere system-tilføjelser.
en-US
Prevent the browser from installing and updating system add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-UseSystemPrintDialog
da
Udskriv ved at bruge systemets udskriftsdialog.
en-US
Print using the system print dialog.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-use-system.label
da
Anvend systemfarver
en-US
Use system colors
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-system.label
da
Brug systemets proxy-indstillinger
en-US
Use system proxy settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-other.label
da
Andre skriftsystemer
en-US
Other Writing Systems
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
da
{ PLATFORM() -> [macos] Brug standard-applikationen i macOS [windows] Brug standard-applikationen i Windows *[other] Brug systemets standard-applikation }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-use-recommended-settings-desc
da
Disse indstillinger er skræddersyede til din computers hardware og operativsystem
en-US
These settings are tailored to your computer’s hardware and operating system.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-desc
da
{ -brand-short-name } vil altid anvende sikker DNS. Du vil se en sikkerhedsadvarsel, før vi anvender din system-DNS
en-US
{ -brand-short-name } will always use secure DNS. You’ll see a security risk warning before we use your system DNS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
da
Skift automatisk websteders baggrund og indhold baseret på dine systemindstillinger og { -brand-short-name }-tema.
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
da
{ -brand-short-name } stødte på en fejl og gemte ikke denne ændring. Bemærk at det kræver tilladelse til at skrive til filen nedenfor, hvis du vil ændre indstillinger for opdatering. Du eller en systemadministrator kan måske løse problemet ved at give gruppen Users fuld kontrol over denne fil. Kunne ikke skrive til filen: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
da
Brug dit operativsystems indstillinger for "{ $localeName }" til at formatere datoer, klokkeslæt, tal og måleenheder.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-pipe-wire-portal
da
Brug operativsystemets indstillinger
en-US
Use operating system settings
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
da
Denne guide vil vise dig vej gennem installationen af $BrandFullNameDA.\n\nDet anbefales, at du afslutter andre programmer før du starter installationen. Dette vil gøre det muligt at opdatere relevante systemfiler uden at skulle genstarte din computer.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.system
da
system
en-US
system
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.dns.basic
da
System
en-US
System
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-visibility-toggle-system.tooltiptext
da
System-stylesheets kan ikke deaktiveres
en-US
System style sheets can’t be disabled
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownSocketType
da
Dokumentet kan ikke vises medmindre du installerer Personal Security Manager (PSM). Hent og installer PSM og prøv igen, eller kontakt din systemadministrator.
en-US
This document cannot be displayed unless you install the Personal Security Manager (PSM). Download and install PSM and try again, or contact your system administrator.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning
da
At kalde navigator.requestMediaKeySystemAccess() (ved %S) uden at sende en MediaKeySystemConfiguration-kandidat indeholdende audioCapabilities eller videoCapabilities er forældet og understøttelse vil snart blive fjernet.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning
da
At kalde navigator.requestMediaKeySystemAccess() (ved %S) gennem at sende en MediaKeySystemConfiguration-kandidat indeholdende audioCapabilities eller videoCapabilities uden en contentType med en "codecs"-streng er forældet og understøttelse vil snart blive fjernet.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaPlatformDecoderNotFound
da
Videoen på denne webside kan ikke afspilles. Dit system har muligvis ikke de krævede codecs til: %S
en-US
The video on this page can’t be played. Your system may not have the required video codecs for: %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
da
Videoen på denne webside kan ikke afspilles. Dit system benytter en version af libavcodec, som ikke er understøttet
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInSystemId
da
Filen skuttede i en system-identifikator.
en-US
End of file inside system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedSystemId
da
Gav en system-identifikator, men doctypen sluttede.
en-US
Expected a system identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errGtInSystemId
da
">" i system-identifikator.
en-US
“>” in system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
da
Manglende mellemrum mellem doctype "SYSTEM" og citationstegnet.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
RestrictBrowserEvalUsage
da
eval() og eval-lignende konstruktioner er ikke tilladt i forældre-processen eller i system-sammenhæng (Blokeret brug i "%1$S")
en-US
eval() and eval-like uses are not allowed in the Parent Process or in System Contexts (Blocked usage in “%1$S”)
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
da
Certifikatudstederens CRL er udløbet. Opdater den eller kontroller dit systems dato og tid.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
da
Certifikatudstederens certifikat er udløbet. Kontroller systemets dato og tid.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
da
%S bruger Mozillas CA-lager til at sikre, at en forbindelse er sikker - fremfor at bruge de certifikater, brugerens operativsystem leverer. Det vil sige, at forbindelsen betragtes som usikker, hvis et antivirus-program eller et netværk opfanger en forbindelse med et sikkerhedscertifikat, udstedt af en CA, der ikke findes i Mozillas CA-lager.
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
autoConfigMsg
da
Netscape.cfg/AutoConfig mislykkedes. Kontakt din systemadministrator. \n Fejl: %S mislykkedes:
en-US
Netscape.cfg/AutoConfig failed. Please contact your system administrator. \n Error: %S failed:
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
readConfigMsg
da
Kunne ikke læse indstillingsfilen. Kontakt venligst din systemadministrator
en-US
Failed to read the configuration file. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
da
Serverens certifikat er udløbet (Opdater venligst din systemtid til det korrekte klokkeslet, hvis dette er forkert)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
da
Du har ikke de nødvendige rettigheder til at installere denne opdatering. Kontakt din systemadministrator.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • services • accounts.ftl
account-client-name
da
{ $user }s { -brand-short-name } på { $system }
en-US
{ $user }’s { -brand-short-name } on { $system }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-name
da
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-name
da
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-os
da
Styresystem
en-US
OS
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-os-theme
da
Operativsystemets tema
en-US
OS Theme
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
da
Ikke understøttet i denne version af dit operativsystem.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
has-seccomp-bpf
da
Seccomp-BPF (filtrering af systemkald)
en-US
Seccomp-BPF (System Call Filtering)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-prefs-system-locales
da
System-sprog
en-US
System Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-title
da
Operativsystem
en-US
Operating System
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-log-title
da
Afviste systemkald
en-US
Rejected System Calls
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload
da
Genindlæs med systeminfo
en-US
Reload with system info
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload.title
da
Genindlæs med systeminformation
en-US
Reload with system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.alt
da
Indlæser systemoplysninger
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.title
da
Indlæser systemoplysninger
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-shellex.title
da
Denne type af modul indlæses, når du åbner en system-fildialog.
en-US
This type of module is loaded when you open the system file dialog.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-connection
da
{ -brand-short-name } bruger Mozillas CA-lager til at sikre, at en forbindelse er sikker - fremfor at bruge de certifikater, brugerens operativsystem leverer. Det vil sige, at forbindelsen betragtes som usikker, hvis et antivirus-program eller et netværk opfanger en forbindelse med et sikkerhedscertifikat, udstedt af en CA, der ikke findes i Mozillas CA-lager.
en-US
{ -brand-short-name } uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
da
Uret i din computer er indstillet til { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Åbn din computers systemindstillinger og undersøg, om dato, tidspunkt og tidszone er indstillet rigtigt. Genindlæs derefter <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
da
Din computer tror, at { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } er den korrekte dato og tid, hvilket forhindrer { -brand-short-name } i at oprette en sikker forbindelse. For at besøge <b>{ $hostname }</b> skal du gå til dine systemindstillinger og opdatere din computers ur til den korrekte dato, tidszone og det korrekte klokkeslæt. Opdater derefter <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-unknown-socket-type-psm-installed
da
Undersøg om dit system har Personal Security Manager installeret.
en-US
Check to make sure your system has the Personal Security Manager installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
da
Certifikatudstederens CRL er udløbet. Opdater den eller kontroller dit systems dato og tid.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
da
Certifikatudstederens certifikat er udløbet. Kontroller systemets dato og tid.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-system-dialog-link
da
Udskriv ved brug af system-dialogen
en-US
Print using the system dialog

Displaying 78 results for the string system in en-US:

Entity da en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
da
Opdateringer er deaktiveret af din systemadministrator
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
da
Du kan ikke foretage yderligere opdateringer på dette system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Læs mere</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
da
{ -brand-short-name } har en funktion, der automatisk lukker faneblade ned for at forhindre programmet i at gå ned som følge af manglende hukommelse, når system ikke har meget tilgængelig hukommelse. En række kriterier bestemmer, hvilket faneblad, der lukkes ned først. Denne side viser, hvordan { -brand-short-name } prioriterer mellem faneblade, og hvilket faneblad, der vil blive lukket ned, når nedlukning af faneblade udløses. Du kan udløse nedlukning af faneblade manuelt ved at klikke på knappen <em>Nedluk</em> nedenfor.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-domain-blocked-by-policy
da
Din systemadministrator har forhindret dette websted i at spørge dig om lov til at installere software på din computer.
en-US
Your system administrator prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
da
{ $addonName } ({ $addonId }) er blokeret af din system-administrator.
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
da
Denne tilføjelse kunne ikke installeres på grund af en filsystemsfejl.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled-locked
da
Installation af software er deaktiveret af din systemadministrator.
en-US
Software installation has been disabled by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-description
da
Følg operativsystems tema til knapper, menuer og vinduer.
en-US
Follow the operating system setting for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-name-auto
da
Systemtema — automatisk
en-US
System theme — auto
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
da
Dit operativsystem er ikke kompatibelt med den nyeste version af { -brand-shorter-name }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
da
Kan ikke opdatere — system ikke kompatibelt
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-custom-root2
da
Mozilla kender ikke udstederen af dette certifikat. Det kan være tilføjet af dit styresystem eller en administrator.
en-US
Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-always-use-system-default.label
da
Åbn altid i systemets standard-program
en-US
Always Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-use-system-default.label
da
Åbn i systemets standard-program
en-US
Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-system.aria-description
da
Følg operativsystems tema til knapper, menuer og vinduer.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-label-system
da
Systemets tema
en-US
System theme
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-system.title
da
Følg operativsystems tema til knapper, menuer og vinduer.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
da
Takket være vores fællesskab er { -brand-short-name } oversat til mere end 90 sprog. Det ser ud til, at dit system bruger { $systemLanguage } og { -brand-short-name } bruger { $appLanguage }.
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
da
Bogmærker og historik vil ikke virke, da en { -brand-short-name }-fil er i brug af et andet program. Visse sikkerhedsprogrammer kan være skyld i dette.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSystemAddonUpdate
da
Deaktiver browserens mulighed for at installere og opdatere system-tilføjelser.
en-US
Prevent the browser from installing and updating system add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-UseSystemPrintDialog
da
Udskriv ved at bruge systemets udskriftsdialog.
en-US
Print using the system print dialog.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-use-system.label
da
Anvend systemfarver
en-US
Use system colors
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-system.label
da
Brug systemets proxy-indstillinger
en-US
Use system proxy settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-other.label
da
Andre skriftsystemer
en-US
Other Writing Systems
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
da
{ PLATFORM() -> [macos] Brug standard-applikationen i macOS [windows] Brug standard-applikationen i Windows *[other] Brug systemets standard-applikation }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-use-recommended-settings-desc
da
Disse indstillinger er skræddersyede til din computers hardware og operativsystem
en-US
These settings are tailored to your computer’s hardware and operating system.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
da
DNS-opslag foretaget med DNS via HTTPS sender din forespørgsel efter et domænenavn via en krypteret forbindelse. På denne måde håndteres DNS sikkert, og det bliver sværere for andre at se, hvilket websted du har tænkt dig at besøge.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
da
Warning: Source string is missing
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-desc
da
{ -brand-short-name } vil altid anvende sikker DNS. Du vil se en sikkerhedsadvarsel, før vi anvender din system-DNS
en-US
{ -brand-short-name } will always use secure DNS. You’ll see a security risk warning before we use your system DNS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
da
Skift automatisk websteders baggrund og indhold baseret på dine systemindstillinger og { -brand-short-name }-tema.
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
da
{ -brand-short-name } stødte på en fejl og gemte ikke denne ændring. Bemærk at det kræver tilladelse til at skrive til filen nedenfor, hvis du vil ændre indstillinger for opdatering. Du eller en systemadministrator kan måske løse problemet ved at give gruppen Users fuld kontrol over denne fil. Kunne ikke skrive til filen: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
da
Brug dit operativsystems indstillinger for "{ $localeName }" til at formatere datoer, klokkeslæt, tal og måleenheder.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
da
Denne indstilling er blevet deaktiveret i Windows. Gå til <a data-l10n-name="startup-link">Apps > Start</a> i Indstillinger for at ændre den.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
cryptominer-tab-content
da
Cryptominers bruger din computers ressourcer til at udvinde digital valuta. Cryptomining-scripts gør din computer langsommere og får den til at bruge mere strøm, og de kan dermed dræne dit batteri. <a data-l10n-name="learn-more-link">Læs mere</a>
en-US
Cryptominers use your system’s computing power to mine digital money. Cryptomining scripts drain your battery, slow down your computer, and can increase your energy bill. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cryptominers
da
Cryptominers bruger din computers ressourcer til at udvinde digital valuta. Cryptomining-scripts gør din computer langsommere og får den til at bruge mere strøm, og de kan dermed dræne dit batteri.
en-US
Cryptominers use your system’s computing power to mine digital money. Cryptomining scripts drain your battery, slow down your computer, and can increase your energy bill.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-pipe-wire-portal
da
Brug operativsystemets indstillinger
en-US
Use operating system settings
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
da
Denne guide vil vise dig vej gennem installationen af $BrandFullNameDA.\n\nDet anbefales, at du afslutter andre programmer før du starter installationen. Dette vil gøre det muligt at opdatere relevante systemfiler uden at skulle genstarte din computer.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.system
da
system
en-US
system
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.dns.basic
da
System
en-US
System
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-visibility-toggle-system.tooltiptext
da
System-stylesheets kan ikke deaktiveres
en-US
System style sheets can’t be disabled
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownSocketType
da
Dokumentet kan ikke vises medmindre du installerer Personal Security Manager (PSM). Hent og installer PSM og prøv igen, eller kontakt din systemadministrator.
en-US
This document cannot be displayed unless you install the Personal Security Manager (PSM). Download and install PSM and try again, or contact your system administrator.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning
da
At kalde navigator.requestMediaKeySystemAccess() (ved %S) uden at sende en MediaKeySystemConfiguration-kandidat indeholdende audioCapabilities eller videoCapabilities er forældet og understøttelse vil snart blive fjernet.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning
da
At kalde navigator.requestMediaKeySystemAccess() (ved %S) gennem at sende en MediaKeySystemConfiguration-kandidat indeholdende audioCapabilities eller videoCapabilities uden en contentType med en "codecs"-streng er forældet og understøttelse vil snart blive fjernet.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaPlatformDecoderNotFound
da
Videoen på denne webside kan ikke afspilles. Dit system har muligvis ikke de krævede codecs til: %S
en-US
The video on this page can’t be played. Your system may not have the required video codecs for: %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
da
Videoen på denne webside kan ikke afspilles. Dit system benytter en version af libavcodec, som ikke er understøttet
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInSystemId
da
Filen skuttede i en system-identifikator.
en-US
End of file inside system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedSystemId
da
Gav en system-identifikator, men doctypen sluttede.
en-US
Expected a system identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errGtInSystemId
da
">" i system-identifikator.
en-US
“>” in system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
da
Manglende mellemrum mellem doctype "SYSTEM" og citationstegnet.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds
da
Manglende mellemrum mellem doctype public og identifikatorer.
en-US
No space between the doctype public and system identifiers.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
RestrictBrowserEvalUsage
da
eval() og eval-lignende konstruktioner er ikke tilladt i forældre-processen eller i system-sammenhæng (Blokeret brug i "%1$S")
en-US
eval() and eval-like uses are not allowed in the Parent Process or in System Contexts (Blocked usage in “%1$S”)
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
da
Certifikatudstederens CRL er udløbet. Opdater den eller kontroller dit systems dato og tid.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
da
Certifikatudstederens certifikat er udløbet. Kontroller systemets dato og tid.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
da
%S bruger Mozillas CA-lager til at sikre, at en forbindelse er sikker - fremfor at bruge de certifikater, brugerens operativsystem leverer. Det vil sige, at forbindelsen betragtes som usikker, hvis et antivirus-program eller et netværk opfanger en forbindelse med et sikkerhedscertifikat, udstedt af en CA, der ikke findes i Mozillas CA-lager.
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
autoConfigMsg
da
Netscape.cfg/AutoConfig mislykkedes. Kontakt din systemadministrator. \n Fejl: %S mislykkedes:
en-US
Netscape.cfg/AutoConfig failed. Please contact your system administrator. \n Error: %S failed:
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
readConfigMsg
da
Kunne ikke læse indstillingsfilen. Kontakt venligst din systemadministrator
en-US
Failed to read the configuration file. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
da
Serverens certifikat er udløbet (Opdater venligst din systemtid til det korrekte klokkeslet, hvis dette er forkert)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
da
Du har ikke de nødvendige rettigheder til at installere denne opdatering. Kontakt din systemadministrator.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • services • accounts.ftl
account-client-name
da
{ $user }s { -brand-short-name } på { $system }
en-US
{ $user }’s { -brand-short-name } on { $system }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-name
da
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-name
da
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
da
Ikke understøttet i denne version af dit operativsystem.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
has-seccomp-bpf
da
Seccomp-BPF (filtrering af systemkald)
en-US
Seccomp-BPF (System Call Filtering)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-prefs-system-locales
da
System-sprog
en-US
System Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-title
da
Operativsystem
en-US
Operating System
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-log-title
da
Afviste systemkald
en-US
Rejected System Calls
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload
da
Genindlæs med systeminfo
en-US
Reload with system info
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload.title
da
Genindlæs med systeminformation
en-US
Reload with system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.alt
da
Indlæser systemoplysninger
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.title
da
Indlæser systemoplysninger
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-shellex.title
da
Denne type af modul indlæses, når du åbner en system-fildialog.
en-US
This type of module is loaded when you open the system file dialog.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-connection
da
{ -brand-short-name } bruger Mozillas CA-lager til at sikre, at en forbindelse er sikker - fremfor at bruge de certifikater, brugerens operativsystem leverer. Det vil sige, at forbindelsen betragtes som usikker, hvis et antivirus-program eller et netværk opfanger en forbindelse med et sikkerhedscertifikat, udstedt af en CA, der ikke findes i Mozillas CA-lager.
en-US
{ -brand-short-name } uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
da
Uret i din computer er indstillet til { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Åbn din computers systemindstillinger og undersøg, om dato, tidspunkt og tidszone er indstillet rigtigt. Genindlæs derefter <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
da
Din computer tror, at { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } er den korrekte dato og tid, hvilket forhindrer { -brand-short-name } i at oprette en sikker forbindelse. For at besøge <b>{ $hostname }</b> skal du gå til dine systemindstillinger og opdatere din computers ur til den korrekte dato, tidszone og det korrekte klokkeslæt. Opdater derefter <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-unknown-socket-type-psm-installed
da
Undersøg om dit system har Personal Security Manager installeret.
en-US
Check to make sure your system has the Personal Security Manager installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
da
Certifikatudstederens CRL er udløbet. Opdater den eller kontroller dit systems dato og tid.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
da
Certifikatudstederens certifikat er udløbet. Kontroller systemets dato og tid.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-system-dialog-link
da
Udskriv ved brug af system-dialogen
en-US
Print using the system dialog
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.