Transvision

Displaying 8 results for the string Website in dsb:

Entity dsb en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-block-image.label
dsb
Wobraze z { $website } blokěrowaś
en-US
Block Images from { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-frame.title
dsb
Info wó wobłuku - { $website }
en-US
Frame Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-page.title
dsb
Info wó boku - { $website }
en-US
Page Info — { $website }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
dsb
Sćo zmóžnił modus Jano-HTTPS za pólěpšonu wěstotu a HTTPS-wersija <em>{ $websiteUrl }</em> njejo k dispoziciji.
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-button
dsb
K www.{ $websiteUrl }
en-US
Go to www.{ $websiteUrl }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
dsb
Dajo wěstu wersiju <em>www.{ $websiteUrl }</em>. Móžośo se k toś tomu bokoju město <em>{ $websiteUrl }</em> woglědaś.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-5-unbranded
dsb
Jolic toś ten produkt wopśimujo websłužby, nałožujobne wužywańske wuměnjenja za słužby měli byś zwězane z <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">wotrězkom</a> websedłowych słužbow.
en-US
If this product incorporates web services, any applicable service terms for the service(s) should be linked to the <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link"> Website Services</a> section.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
dsb
Sćo kśěł k <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a> pśejś?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?

Displaying 185 results for the string Website in en-US:

Entity dsb en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-title
dsb
Datowa źěra websedła
en-US
Website Breach
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-item-breach-icon.title
dsb
Zranjone websedło
en-US
Breached website
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-breach
dsb
Websedła z datowymi źěrami
en-US
Breached websites
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-origin-tooltip
dsb
Pśeznańśo se, až to eksaktnej adresy websedła wótpowědujo, źož se cośo pśizjawiś.
en-US
Make sure this matches the exact address of the website where you log in.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
dsb
Gronidła su se z toś togo websedła roznjasli abo kšadnuli, wót togo, až sćo zaktualizěrował swóje pśizjawjeńske daty slědny raz. Změńśo swójo gronidło, aby swójo konto šćitał.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-origin-label
dsb
Adresa websedła
en-US
Website address
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-tooltip-message
dsb
Pśeznańśo se, až to eksaktnej adresy websedła wótpowědujo, źož se cośo pśizjawiś.
en-US
Make sure this matches the exact address of the website where you log in.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded
dsb
Toś to websedło wopśimujo wopśimjeśe, kótarež njejo wěste (na pśikład skripty) a waš zwisk z nim njejo priwatny.
en-US
This website contains content that is not secure (such as scripts) and your connection to it is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-insecure2
dsb
Websedło wopśimujo wopśimjeśe, kótarež njejo wěste (ako na pśikład wobraze).
en-US
This website contains content that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-intro
dsb
Waš zwisk z websedłom wužywa słabe koděrowanje a njejo priwatny.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
dsb
Druge luźe mógu se waše informacije woglědaś abo zaźaržanje websedła změniś.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-panel-headline
dsb
Toś to websedło wobraz-we-wobrazu njepśiraźujo
en-US
This website does not recommend Picture-in-Picture
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-autoplay-media-blocked.tooltiptext
dsb
Sćo zablokěrował awtomatiske wótgraśe medijow ze zukom za toś to websedło.
en-US
You have blocked autoplay media with sound for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-camera-blocked.tooltiptext
dsb
Sćo swóju kameru za toś to websedło zablokěrował.
en-US
You have blocked your camera for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-canvas-blocked.tooltiptext
dsb
Sćo blokěrował pśistup ku canvasowym datam za toś to websedło.
en-US
You have blocked canvas data extraction for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-geolocation-blocked.tooltiptext
dsb
Sćo toś tomu websedłoju informacijie wó městnje zawoborał.
en-US
You have blocked location information for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-install-blocked.tooltiptext
dsb
Sćo blokěrował instalěrowanje dodankow za toś to websedło.
en-US
You have blocked add-on installation for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-microphone-blocked.tooltiptext
dsb
Sćo swój mikrofon za toś to websedło zablokěrował.
en-US
You have blocked your microphone for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-midi-blocked.tooltiptext
dsb
Sćo blokěrował pśistup k MIDI za toś to websedło.
en-US
You have blocked MIDI access for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-permissions-granted.tooltiptext
dsb
Sćo pśizwólił toś tomu websedłoju pśidatne pšawa.
en-US
You have granted this website additional permissions.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-persistent-storage-blocked.tooltiptext
dsb
Sćo trajny składowak za toś to websedło blokěrował.
en-US
You have blocked persistent storage for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-popup-blocked.tooltiptext
dsb
Sćo wuskokujuce wokna za toś to websedło blokěrował.
en-US
You have blocked pop-ups for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-screen-blocked.tooltiptext
dsb
Sćo toś tomu websedłoju źělenje swójeje wobrazowki zakazał.
en-US
You have blocked this website from sharing your screen.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notifications-blocked.tooltiptext
dsb
Sćo powěźeńki za toś to websedło zablokěrował.
en-US
You have blocked notifications for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-xr-blocked.tooltiptext
dsb
Sćo zablokěrował pśistup k rědoju wirtuelneje reality za toś to websedło.
en-US
You have blocked virtual reality device access for this website.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-block-image.label
dsb
Wobraze z { $website } blokěrowaś
en-US
Block Images from { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-frame.title
dsb
Info wó wobłuku - { $website }
en-US
Frame Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-page.title
dsb
Info wó boku - { $website }
en-US
Page Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-security-no-owner.value
dsb
Websedło njepódawa informacije wó wobsejźarstwje.
en-US
This website does not supply ownership information.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-identity-domain.value
dsb
Websedło:
en-US
Website:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-identity.value
dsb
Identita websedła
en-US
Website Identity
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-history-value
dsb
Som se k toś tomu websedłoju južo do togo woglědał?
en-US
Have I visited this website prior to today?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-passwords-value
dsb
Su se gronidła za toś to websedło składowali?
en-US
Have I saved any passwords for this website?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-sitedata-value
dsb
Składujo toś to websedło informacije na mójo licadle?
en-US
Is this website storing information on my computer?
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Authentication
dsb
Integrěrowanu awtentifikaciju za websedła konfigurěrowaś, kótarež ju pódpěraju.
en-US
Configure integrated authentication for websites that support it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Cookies
dsb
Websedłam dowóliś abo zakazaś, cookieje składowaś.
en-US
Allow or deny websites to set cookies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-InstallAddonsPermission
dsb
Wěstym websedłam dowóliś, dodanki instalěrowaś.
en-US
Allow certain websites to install add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
dsb
Wěstym websedłam dowóliś, na lokalne dataje wótkazaś.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
dsb
Wěstym websedłam dowóliś, wuskokujuce wokna pó standarźe pokazaś.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
dsb
Woglědowanju k websydłam zajźowaś. Glejśo dokumentaciju za dalšne drobnostki wó formaśe.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-description
dsb
Blokěrujo wšykne namakane pśesslědowaki. Někotare websedła abo wopśimjeśe se snaź korektnje njezacytaju.
en-US
Blocks all detected trackers. Some websites or content may not load properly.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-description
dsb
Zmóžnja někotare pśeslědowaki, aby wěcej websedłow funkcioněrowało.
en-US
Allows some trackers so fewer websites break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-info
dsb
Pomina se, až websedła wobraze a daty znowego zacytaju
en-US
Will require websites to reload images and data
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
dsb
Pśez lašowanje móžo k wašomu wótzjawjanjeju z websedłow dójś
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
dsb
Pśez lašowanje wšych cookiejow a datow sedła pśez { -brand-short-name } móžo k wótzjawjanjeju z websedłow a wótwńoźowanjeju webwopśimjesa offline dojś. Lašowanje datow z cacha waše pśizjewjanja njewobwliwujo.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-address
dsb
Adresa websedła
en-US
Address of website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-autoplay-menu
dsb
Standard za wšykne websedła:
en-US
Default for all websites:
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-entry-field
dsb
Zapódajśo domenowe mě websedła
en-US
Enter website domain name
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-desc
dsb
Móžośo pódaś, kótare websedła směju dodanki instalěrowaś. Zapišćo eksaktnu adresu sedła, kótarež cośo dowóliś a klikniśo pón na Dowóliś.
en-US
You can specify which websites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.title
dsb
Dowólone sedła - Instalacija dodankow
en-US
Allowed Websites - Add-ons Installation
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
dsb
Móžośo pódaś, kótare websedła směju pśecej abo njesměju nigda cookieje a sedłowe daty wužywaś. Zapišćo eksaktnu adresu sedła, kótarež cośo zastojaś a klikniśo pótom na Blokěrowaś, Za pósejźenje dowóliś abo Dowóliś.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-doh-window.title
dsb
Websedłowe wuwześa za DNS pśez HTTPS
en-US
Website Exceptions for DNS over HTTPS
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
dsb
Móžóśo modus Jano-HTTPS za wěste websedła znjemóžniś. { -brand-short-name } njewopytajo, zwisk za te sedła na wěsty HTTPS aktualizěrowaś. Wuwześa za priwatne wokna njepłaśe.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
dsb
Móžóśo modus Jano-HTTPS za wěste websedła znjemóžniś. { -brand-short-name } njewopytajo, zwisk za te sedła na wěsty HTTPS aktualizěrowaś.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-etp-desc
dsb
Móžośo pódaś, kótare websedła maju pólěpšony slědowański šćit znjemóžnjony. Zapódajśo eksaktnu adresu websedła, kótarež cośo zastojaś a klikniśo pón na Wuwześe pśidaś.
en-US
You can specify which websites have Enhanced Tracking Protection turned off. Type the exact address of the site you want to manage and then click Add Exception.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
dsb
Móžośo pódaś, kótare websedła směju wuskokujuce wokna wócyniś. Zapišćo eksaktnu adresu sedła, kótarež cośo dowóliś a klikniśo pón na Dowóliś.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
dsb
Dowólone sedła - wuskokujuce wokna
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-desc
dsb
Pśizjawjenja za slědujuce sedła njebudu se składowaś
en-US
Logins for the following websites will not be saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove-all.label
dsb
Wšykne websedła wótwónoźeś
en-US
Remove All Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove.label
dsb
Websedło wotwónoźeś
en-US
Remove Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-searchbox.placeholder
dsb
Websedło pytaś
en-US
Search Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-desc
dsb
Slědujuce websedła su pominali pśistup k wašej kamerje. Móžośo pódaś, kótare websedła maju pśistup k wašej kamerje. Móžośo teke nowe pominanja za pśistupom k wašej kamerje blokěrowaś.
en-US
The following websites have requested to access your camera. You can specify which websites are allowed to access your camera. You can also block new requests asking to access your camera.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
dsb
To buźo websedłam, kótarež górjejce w lisćinje pódane njejsu, pominanje za pśistupom k wašej kamerje zajźowaś. Gaž pśistup k wašej kamerje blokěrujośo, móžo se staś, až někotare funkcije websedła njefunkcioněruju.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-desc
dsb
Slědujuce websedła su pominali pśistup k wašomu městnoju. Móžośo pódaś, kótare websedła maju pśistup k wašomu městnoju. Móžośo teke nowe pominanja za pśistupom k wašomu městnoju blokěrowaś.
en-US
The following websites have requested to access your location. You can specify which websites are allowed to access your location. You can also block new requests asking to access your location.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
dsb
To buźo websedłam, kótarež górjejce w lisćinje pódane njejsu, pominanje za pśistupom k wašomu městnoju zajźowaś. Gaž pśistup k wašomu městnoju blokěrujośo, móžo se staś, až někotare funkcije websedła njefunkcioněruju.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-desc
dsb
Slědujuce websedła su pominali pśistup k wašomu mikrofonoju. Móžośo pódaś, kótare websedła maju pśistup k wašomu mikrofonoju. Móžośo teke nowe pominanja za pśistupom k wašomu mikrofonoju blokěrowaś.
en-US
The following websites have requested to access your microphone. You can specify which websites are allowed to access your microphone. You can also block new requests asking to access your microphone.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
dsb
To buźo websedłam, kótarež górjejce w lisćinje pódane njejsu, pominanje za pśistupom k wašomu mikrofonoju zajźowaś. Gaž pśistup k wašomu mikrofonoju blokěrujośo, móžo se staś, až někotare funkcije websedła njefunkcioněruju.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-name.label
dsb
Websedło
en-US
Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-desc
dsb
Slědujuce websedła su pominali wam powěźeńki pósłaś. Móžośo pódaś, kótare websedła směju wam powěźeńki pósłaś. Móžośo teke nowe pominanja za dowólnosću powěźeńkow blokěrowaś.
en-US
The following websites have requested to send you notifications. You can specify which websites are allowed to send you notifications. You can also block new requests asking to allow notifications.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
dsb
To buźo websedłam, kótarež górjejce w lisćinje pódane njejsu, pominanje za słanim powěźeńkow zajźowaś. Gaž powěźeńki blokěrujośo, móžo se staś, až někotare funkcije websedła njefunkcioněruju.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-desc
dsb
Slědujuce websedła su wó to pšosyli, aby rěd za awdiowudaśe wubrali. Móžośo pódaś, kótare websedła směju rěd za awdiowudaśe wubraś.
en-US
The following websites have requested to select an audio output device. You can specify which websites are allowed to select an audio output device.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-desc
dsb
Slědujuce websedła su pominali pśistup k wašym rědam wirtuelneje reality. Móžośo pódaś, kótare websedła maju pśistup k wašym rědam wirtuelneje reality. Móžośo teke nowe napšašanja za pśistupom k wašym rědam wirtuelneje reality blokěrowaś.
en-US
The following websites have requested to access your virtual reality devices. You can specify which websites are allowed to access your virtual reality devices. You can also block new requests asking to access your virtual reality devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
dsb
To buźo websydłam, kótarež górjejce w lisćinje pódane njejsu, napšašowanje za pśistupom k wašym rědam wirtualneje reality zawoboraś. Gaž pśistup k swójim rědam wirtuelneje reality blokěrujośo, móžo se staś, až někotare funkcije websedła njefunkcioněruju.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
dsb
Toś to nastajenje móžo zwinowaś, až někotare websedła wopśimjeśe njepokazuju abo korektnje njefunkcioněruju. Jolic sedło zda se wobškóźone byś, móžośo slědowański šćit za to sedło znjemóžniś, aby cełe wopśimjeśe zacytał.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
dsb
Websedłam signal “Njeslědowaś” pósłaś, až njocośo, až wóne was slěduju
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description2.label
dsb
Websedłam napšašowanje „Njeslědowaś“ pósłaś
en-US
Send websites a “Do Not Track” request
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
dsb
Pšašaś se, lěc se maju pśizjawjenja a gronidła składowaś
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
dsb
Warnowanja za gronidła zranjonych websedłow
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
global-privacy-control-description.label
dsb
Websydłam k wěsći daś, až njamaju móje daty pśedaś abo źěliś
en-US
Tell websites not to sell or share my data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
dsb
HTTPS wěsty, skoděrowany zwisk mjazy { -brand-short-name } a websedłami bitujo, ku kótarymž se woglědujośo. Nejwěcej websedłow HTTPS pódpěra, a jolic modus Jano-HTTPS jo zmóžnjony, { -brand-short-name } buźo wše zwiski na HTTPS aktualizěrowaś.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
non-technical-privacy-header
dsb
Nastajenja priwatnosći websedła
en-US
Website Privacy Preferences
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-addon-install-warning.label
dsb
Warnowaś, gaž sedła wopytuju dodanki instalěrowaś
en-US
Warn you when websites try to install add-ons
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-colors-description
dsb
Standardne barwy { -brand-short-name } za tekst, slězyny websedłow a wótkaze pśepisaś.
en-US
Override { -brand-short-name }’s default colors for text, website backgrounds, and links.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
dsb
System domenowych mjenjow (DNS) pśez HTTPS waše napšašowanje za domenowym mjenim pśez skoděrowane zwisk sćelo, napórajo wěsty DNS a póśěžujo drugim wósobam wiźeś, ku kótarym websedłam se wóglědujośo.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
dsb
System domenowych mjenjow (DNS) pśez HTTPS waše napšašowanje za domenowym mjenim pśez skoděrowane zwisk sćelo, staja wěsty DNS k dispoziciji a póśěžujo drugim wósobam wiźeś, ku kótarym websedłam se wóglědujośo.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
dsb
Změńśo awtomatiski slězyny websedła a wopśimjeśe na zakłaźe swójich systemowych nastajenjow a drastwy { -brand-short-name }.
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title
dsb
Śamny naglěd za slězyny websedłow a wopśimjeśe wužywaś.
en-US
Use a dark appearance for website backgrounds and content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title
dsb
Swětły naglěd za slězyny websedłow a wopśimjeśe wužywaś.
en-US
Use a light appearance for website backgrounds and content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-description
dsb
Někotare websedła swóju barwowu šemu na zakłaźe wašych nastajenjow pśiměrjuju. Wubjeŕśo, kótaru barwowu šemu cośo za te sedła wužywaś.
en-US
Some websites adapt their color scheme based on your preferences. Choose which color scheme you’d like to use for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-header
dsb
Naglěd websedła
en-US
Website appearance
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-override-warning
dsb
Waše barwowe wuběrki naglěd websedła pśepisuju. <a data-l10n-name="colors-link">Barwy zastojaś</a>
en-US
Your color selections are overriding website appearance. <a data-l10n-name="colors-link">Manage colors</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all-cross-site-cookies.label
dsb
Wšykne sedła pśesegajuce cookieje (móžo zawinowaś, až websedła njefunkcioněruju)
en-US
All cross-site cookies (may cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all.label
dsb
Wšykne cookieje (móžo zawinowaś, až websedła wěcej njefunkcioněruju)
en-US
All cookies (will cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
dsb
Cookieje z njewoglědanych websedłow
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-over-5gb-message2
dsb
<strong> { -brand-short-name } njama wěcej dosć składowańskego ruma.</strong> Wopśimjeśe websedła se snaź korektnje njezwobraznijo. Móžośo skłaźone daty w Nastajenja > Priwatnosć a wěstota > Cookieje a sedłowe daty lašowaś.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. You can clear stored data in Settings > Privacy & Security > Cookies and Site Data.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-under-5gb-message2
dsb
<strong>{ -brand-short-name } njama wěcej dosć składowańskego ruma.</strong> Wopśimjeśe websedła se snaź korektnje njezwobraznijo. Móžośo na “Dalšne informacije” kliknuś, aby swój składowe wužyśe za lěpše pśeglědowańske dožywjenje opiměrował.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. Visit “Learn more” to optimize your disk usage for better browsing experience.
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
dsb
Jo móžno, až se was wótzjawjaju, gaž cookieje a sedłowe daty wótwónoźujośo. Cośo změny napšawdu pśewjasć?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
dsb
Gaž cookieje a sedłowe daty wótwónoźujośo, wótzjawijośo se snaź wót websedłow. Cośo napšawdu swóje cookieje a sedłowe daty za <strong>{ $baseDomain }</strong> wótwónoźeś?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-table
dsb
Cookieje a sedłowe daty se za slědujuce websedła wótwónoźiju
en-US
Cookies and site data for the following websites will be removed
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-search-textbox.placeholder
dsb
Websedła pytaś
en-US
Search websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
dsb
Slěujuce websedła cookieje a sedłowe daty na wašom licadle składuju. { -brand-short-name } daty z websedłow z wobstawnym składowanim wobchowujo, daniž je njewulašujośo, a wulašujo daty z websedłow z njewobstawnym składowanim, jolic lichy rum jo trěbny.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-column.label
dsb
Websedła
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
dsb
Palcowe wótśišće zběraju nastajenja z wašogo wobglědowaka a licadła, aby profil wó was napórali. Gaž toś ten digitalny palcowy wótśišć wužywaśo, mógu wam pśez rozdźělne websedła slědowaś. <a data-l10n-name="learn-more-link">Dalšne informacije</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
dsb
Socialne seśi placěruju pśeslědowaki na drugich websedłach, aby slědowali, což online gótujośo, wiźiśo a se wobglědujośo. To pśedewześam socialnych medijow dowólujo, wěcej wó was zgónił ako w profilach socialnych medijow źěliśo. <a data-l10n-name="learn-more-link">Dalšne informacije</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
dsb
Websedła mógu eksterne wabjenje, wideo a druge wośimjeśe ze slědujucym kodom zacytaś. Gaž slědujuce wopśimjeśe blokěrujośo, móžo to pomagaś, sedła malsnjej zacytaś, ale někotare tłocaški, formulary a pśizjawjeńske póla snaź wěcej njebudu funkcioněrowaś. <a data-l10n-name="learn-more-link">Dalšne informacije</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
dsb
Blokěrowanje wěstych pśeslědowakow móžo problemy z někotarymi websedłami zawinowaś. Gaž problemy k wěsći dajośo, pomagaśo { -brand-short-name } za kuždego pólěpšyś. Pósćelo se Mozilla URL a informacije wó wašych nastajenjach wobglědowaka. <label data-l10n-name="learn-more">Dalšne informacije</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
dsb
Blokěrowanje wěstych pśeslědowakow móžo problemy z někotarymi websedłami zawinowaś. Gaž problemy k wěsći dajośo, pomagaśo { -brand-short-name } za kuždego pólěpšyś. Pósćelo se { -vendor-short-name } URL a informacije wó wašych nastajenjach wobglědowaka.
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
dsb
Palcowe wótśišće zběraju nastajenja z wašogo wobglědowaka a licadła, aby profil wó was napórali. Gaž toś ten digitalny palcowy wótśišć wužywaśo, mógu wam pśez rozdźělne websedła slědowaś.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip
dsb
Gaž toś te elementy blokěrujośo, snaź wěste websedła wěcej pšawje njefunkcioněruju. Někotare tłocaški, formulary a pśizjawjeńske póla njemógli bźez pśeslědowakow pčawje funkcioněrowaś.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip-label.label
dsb
Gaž toś te elementy blokěrujośo, snaź wěste websedła wěcej pšawje njefunkcioněruju. Někotare tłocaški, formulary a pśizjawjeńske póla njemógli bźez pśeslědowakow pčawje funkcioněrowaś.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
dsb
Socialne seśi placěruju pśeslědowaki na drugich websedłach, aby slědowali, což online gótujośo, wiźiśo a se wobglědujośo. To pśedewześam socialnych medijow dowólujo, wěcej wó was zgónił ako w profilach socialnych medijow źěliśo.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
dsb
Websedła mógu eksterne wabjenje, wideo a druge wośimjeśe ze slědujucym kodom zacytaś. Gaž slědujuce wopśimjeśe blokěrujośo, móžo to pomagaś, sedła malsnjej zacytaś, ale někotare tłocaški, formulary a pśizjawjeńske póla snaź wěcej njebudu funkcioněrowaś.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-intro
dsb
Pomagajśo, { -brand-product-name } za wšych pólěpšył. { -vendor-short-name } informacije wužywa, kótarež sćelośo, aby problemy z websedłom rozwězał.
en-US
Help make { -brand-product-name } better for everyone. { -vendor-short-name } uses the info you send to fix website problems.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-title
dsb
Woglěd toś togo websedła móžo wašo licadło póškóźiś
en-US
Visiting this website may harm your computer
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-offline-apps.label
dsb
Daty websedła offline
en-US
Offline website data
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-sites-column.label
dsb
Websedła
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-mute-notifications-checkbox
dsb
Powěźeńki websedła pśi źělenju pódušyś
en-US
Mute website notifications while sharing
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.registerDirectPromptHint
dsb
%S móžo to za was anonymizěrowaś, ale websedło mógło toś ten kluc wótpokazaś. Jolic se wótpokazujo, móžośo hyšći raz wopytaś.
en-US
%S can anonymize this for you, but the website might decline this key. If declined, you can try again.
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
dsb
Gaž 'Něnto lašowaś' wuběraśo, wšykne cookieje a sedłowe daty wulašuju, kótarež %S jo składł. Jo pśez to móžno, až se wótzjawijośo a až se webwopśimjeśe offline wótwónoźijo.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
blockedByPolicy
dsb
Waša organizacija jo pśistup k toś tomu bokoju abo websedło zablokěrowała.
en-US
Your organization has blocked access to this page or website.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
inadequateSecurityError
dsb
Websedło jo wopytało, njepśigódny wěstotny schójźeńk wujadnaś.
en-US
The website tried to negotiate an inadequate level of security.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
dsb
Bok, kótaryž cośo se wogědaś, njedajo se pokazaś, dokulaž jo w datajowem typje wopśimjony, kótaryž njedajo se wěsće wócyniś. Pšosym stajśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby je wó toś tom problemje informěrował.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
blockedByPolicy
dsb
Waša organizacija jo pśistup k toś tomu bokoju abo websedło zablokěrowała.
en-US
Your organization has blocked access to this page or website.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
inadequateSecurityError
dsb
Websedło jo wopytało, njepśigódny wěstotny schójźeńk wujadnaś.
en-US
The website tried to negotiate an inadequate level of security.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unsafeContentType
dsb
Bok, kótaryž cośo se wogědaś, njedajo se pokazaś, dokulaž jo w datajowem typje wopśimjony, kótaryž njedajo se wěsće wócyniś. Pšosym stajśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby je wó toś tom problemje informěrował.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
weakCryptoUsed
dsb
Mějaŕ %S jo swójo websedło wopak konfigurěrował. Aby swóje informacije pśeśiwo tomu šćitał, až se kšadnu, njejo se zwisk z toś tym websedłom napórał.
en-US
The owner of %S has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, the connection to this website has not been established.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
dsb
Cośo se pla sedła "%1$S" z wužywaŕskim mjenim "%2$S" pśizjawiś, ale websedło njetrjeba awtentifiakciju. To by mógło wopyt byś, was toriś.\n\nJo "%1$S" sedło, kótarež cośo se woglědaś?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM
dsb
Websedła swóju identitu pśez certifikaty dopokazuju, kótarež se wót certificěrowanišćow wudawaju.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorSymantecDistrustAdministrator
dsb
Snaź cośo administratora websedła wó toś tom problemje informěrowaś.
en-US
You may notify the website’s administrator about this problem.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_CertificateTransparency_Compliant
dsb
Toś to websedło wótpowědujo pšawidłam certifikatoweje transparence.
en-US
This website complies with the Certificate Transparency policy.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_Privacy_None1
dsb
Websedło %S njepódpěra skoděrowanje za bok, kótaryž se rowno woglědujośo.
en-US
The website %S does not support encryption for the page you are viewing.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_WeakCipher
dsb
Waš zwisk z toś tym websedłom wužywa słabe koděrowanje a njejo priwatny. Druge luźe mógu waše informacije wiźeś abo zaźarženje websedła změniś.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private. Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-edit-cert-trust-ssl.label
dsb
Toś ten certifikat móžo websedła identificěrowaś.
en-US
This certificate can identify websites.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-remembered
dsb
Toś te certifikaty se wužywaju, aby was na websedłach identificěrowali.
en-US
These certificates are used to identify you to websites
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-ssl.label
dsb
Toś tej certifikatowej awtoriśe dowěriś, aby se websedła identificěrowali.
en-US
Trust this CA to identify websites.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
dsb
Toś to sedło was pšosy se pśizjawiś. Warnowanje: Waše pśizjawjeńske informacije budu se z %S źěliś, nic z websedłom, ku kótaremuž se rowno woglědujośo.
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
dsb
%1$S pomina wašo wužywaŕske mě a gronidło. WARNOWANJE: Wašo gronidło njepósćelo se k websedłoju, ku kótaremuž rowno woglědujośo!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
displaySameOrigin
dsb
Z toś togo websedła
en-US
From this website
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
generatedPasswordWillBeSaved
dsb
%S buźo toś to gronidło za toś to websedło składowaś.
en-US
%S will save this password for this website.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-nosupport
dsb
Nejskerjej websedło jadnorje HTTPS njepódpěra.
en-US
Most likely, the website simply does not support HTTPS.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
dsb
Jo teke móžno,až napadowaŕ jo wobźělony. Jolic se rozsuźujośo, se k websedłoju woglědaś, njeměł wy sensibelne daty ako gronidła, e-mailowe adrese abo drobnostki kreditowych kórtow zapódaś.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
dsb
Sćo zmóžnił modus Jano-HTTPS za pólěpšonu wěstotu a HTTPS-wersija <em>{ $websiteUrl }</em> njejo k dispoziciji.
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-button
dsb
K www.{ $websiteUrl }
en-US
Go to www.{ $websiteUrl }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
dsb
Dajo wěstu wersiju <em>www.{ $websiteUrl }</em>. Móžośo se k toś tomu bokoju město <em>{ $websiteUrl }</em> woglědaś.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
dsb
Někotare funkcije w { -brand-short-name }, na pś. pśizjawjanje wowalenjow, dawaju wam móžnosć, waše pósudki na { -vendor-short-name } pósłaś. Gaž wótpósćełaśo waše pósudki, dajośo { -vendor-short-name } dowólenje, pósudki wužywaś, jogo produkty pólěpšyś, pósudki na jogo websedłach wózjawiś a pósudki rozdźěliś.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-5-unbranded
dsb
Jolic toś ten produkt wopśimujo websłužby, nałožujobne wužywańske wuměnjenja za słužby měli byś zwězane z <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">wotrězkom</a> websedłowych słužbow.
en-US
If this product incorporates web services, any applicable service terms for the service(s) should be linked to the <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link"> Website Services</a> section.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-unbranded
dsb
Pśeglěd websedłowych słužbow, kótarež produkt wopśimujo, gromaźe z instrukcijami, kak daju se znjemóžniś, jo-lic móžno, by měł se how zapśimjeś.
en-US
An overview of the website services the product incorporates, along with instructions on how to disable them, if applicable, should be included here.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
page-subtitle
dsb
Toś ten bok wopśimujo techniske informacije, kótarež by mógli wužytne byś, gaž wopytujośo problem rozwězaś. Jolic pytaśo za wótegronami za zwucone pšašanja qó { -brand-short-name }, woglědajśo k našomu <a data-l10n-name="support-link">pódpěrańskemu websydłoju</a>.
en-US
This page contains technical information that might be useful when you’re trying to solve a problem. If you are looking for answers to common questions about { -brand-short-name }, check out our <a data-l10n-name="support-link">support website</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-example
dsb
Pśikład: Funkcije su pomałe, śěžko wužywajobne abo njefunkcioněruju; źěle websedła se njezacytaju abo wuglědaju njewšedne
en-US
Example: Features are slow, hard to use, or don’t work; parts of websites won’t load or look unusual
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-extension-v2
dsb
Njefunkcioněrujo, wobškóźujo websedła abo spómałšujo { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-sitepermission-v2
dsb
Njefunkcioněrujo, wobškóźujo websedła abo spómałšujo { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
dsb
Zda se, zo sćo identificěrował zmólku. Mimo až móžośo rozpšawu wótpósłaś, stajśo se nejlěpjej z wuwijarjom rozšyrjenja do zwiska, aby problem z funkcionalnosću rozwězał. <a data-l10n-name="support-link">Woglědajśo se k websedłoju rozšyrjenja</a>, aby se informacije wó wuwijarju wobstarał.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
dsb
Zda se, zo sćo identificěrował zmólku. Mimo až móžośo rozpšawu wótpósłaś, stajśo se nejlěpjej z wuwijarjom websedła do zwiska, aby problem z funkcionalnosću rozwězał. <a data-l10n-name="support-link">Woglědajśo se k websedłoju</a>, aby se informacije wó wuwijarju wobstarał.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
dsb
Zda se, zo sćo identificěrował zmólku. Mimo až móžośo rozpšawu wótpósłaś, stajśo se nejlěpjej z wuwijarjom drastwy do zwiska, aby problem z funkcionalnosću rozwězał. <a data-l10n-name="support-link">Woglědajśo se k websedłoju drastwy</a>, aby se informacije wó wuwijarju wobstarał.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-all-urls
dsb
Mějśo pśistup k swójim datam za wšykne websedła
en-US
Access your data for all websites
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-description-gated-perms-midi
dsb
Te su zwětšego tykacowe rědy ako awdiosynthesizery, ale mógu teke we wašom licadle zatwarjone byś. Websedła w normalnem paźe pśistup k MIDI-rědam njama. Wopacne wužywanje mógło škódu zawinowaś abo wěstotu pómjeńšyś.
en-US
These are usually plug-in devices like audio synthesizers, but might also be built into your computer. Websites are normally not allowed to access MIDI devices. Improper usage could cause damage or compromise security.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
dsb
Websedła swóju identitu pśez certifikaty dopokazuju. { -brand-short-name } toś tomu sedłoju njedowěri, dokulaž certifikat wužywa, kótaryž njejo płaśiwy za { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
dsb
Websedła swóju identitu pśez certifikaty dopokazuju. { -brand-short-name } toś tomu sedłoju njedowěri, dokulaž certifikat wužywa, kótaryž njejo płaśiwy za { $hostname }. Certifikat jo jano płaśiwy za slědujuce mjenja: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
dsb
Websedła swóju identitu pśez certifikaty dopokazuju. { -brand-short-name } toś tomu sedłoju njedowěri, dokulaž certifikat wužywa, kótaryž njejo płaśiwy za { $hostname }. Certifikat jo jano płaśiwy za <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
dsb
Websedła swóju identitu pśez certifikaty dopokazuju. { -brand-short-name } toś tomu sedłoju njedowěri, dokulaž certifikat wužywa, kótaryž njejo płaśiwy za { $hostname }. Certifikat jo jano płaśiwy za { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
dsb
Websedła swóju identitu pśez certifikaty dopokazuju, kótarež su płaśiwe za nastajonu periodu. Zda se, až certifikat za { $hostname } jo spadnjony { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-intro
dsb
Websedła swóju identitu pśez certifikaty dopokazuju, kótarež se wót certificěrowanišćow wudawaju.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
dsb
Websedła swóju identitu pśez certifikaty dopokazuju, kótarež su płaśiwe za nastajonu periodu. Zda se, až certifikat za { $hostname } njebuźo płaśiwy až do { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-old-tls-version
dsb
Toś to websedło snaź protokolTLS 1.2 njepódpěra, kótaryž jo minimalna wersija, kótaruž { -brand-short-name } pódpěra.
en-US
This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-admin
dsb
Snaź cośo administratora websedła wó toś tom problemje informěrowaś.
en-US
You may notify the website’s administrator about this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
dsb
Websedła swóju identitu pśez certifikaty dopokazuju, kótarež certificěrowanišća wudawaju. Nejwěcej wobglědowakow certifikatam wěcej njedowěrje, kótarež GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte a VeriSign su wudali. { $hostname } certifikat jadnogo z toś tych certificěrowanišćow wužywa a togodla njedajo se identita websedła dopokazaś.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
dsb
Websedła swóju identitu pśez certifikaty dopokazuju. { -brand-short-name } { $hostname } njedowěri, dokulaž jogo certifikatowy wudawaŕ jo njeznaty, certifikat jo samosigněrowany abo serwer korektne mjazycertifikaty njesćelo.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-bad-cert-domain-what-can-you-do-about-it
dsb
Nejskerjej websedło problem zawinujo, a njedajo nic, což móžośo cyniś, aby jen rozwězał. Móžośo administratora websedła wó problemje informěrowaś.
en-US
The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
dsb
{ -brand-short-name } jo namakał problem a jo pśetergnuł zwisk z <b>{ $hostname }</b>. Websedło jo pak wopak skonfigurěrowane abo zeger wašogo licadła jo nastajony na wopacny cas.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
dsb
Nejskerjej jo certifikat websedła spadnjony, kótaryž { -brand-short-name } wěste zwězowanje zawoborujo. Jolic k toś tomu sedłoju woglědujośo, mógu napadowarje daty ako waše gronidła, mejlki abo daty kreditoweje kórty kšadnuś.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-sts-second-para
dsb
Nejskerjej jo certifikat websedła spadnjony, kótaryž { -brand-short-name } wěste zwězowanje zawoborujo.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website
dsb
Jeli waš časnik hižo korektny čas pokazuje, je websydło najskerje wopak konfigurowane a njemóžeće ničo činić, zo byšće tutón problem rozrisał. Móžeće administratora websydła wo tutym problemje informować.
en-US
If your clock is already set to the right time, the website is likely misconfigured, and there is nothing you can do to resolve the issue. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
dsb
{ -brand-short-name } jo namakał potencielne wěstotne wobgrozenje a jo pśetergnuł zwisk z <b>{ $hostname }</b>, dokulaž se toś to websedło wěsty zwisk pomina.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-contact-admin
dsb
Jolic słušaśo k pśedewześowej seśi abo antiwirusowu softwaru wužywaśo, móžośo teamy pomocy wó pódpěru pšosyś. Móžośo teke administratora websedła wó problemje informěrowaś.
en-US
If you are on a corporate network or using antivirus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-website
dsb
Nejskerjej websedło problem zawinujo, a njedajo nic, což móžośo cyniś, aby jen rozwězał.
en-US
The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-content-encoding-error
dsb
Pšosym stejśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby je wó toś tom problemje informěrował.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-corrupted-content-contact-website
dsb
Pšosym stajśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby je wó toś tom problemje informěrował.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
dsb
Móžośo ze swójim standardnym DNS-resolwerom pókšacowaś. Ale, tśeśi póbitowaŕ mógał wiźeś, ku kótarym websedłam se woglědujośo.
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-unknown-host2
dsb
Toś to websedło njejo se namakało wót { $trrDomain }.
en-US
This website wasn’t found by { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
dsb
Sćo kśěł k <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a> pśejś?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
dsb
<b>{ $hostname }</b> wužywa wěstotnu technologiju, kótaraž jo zestarjona a sensibelna za napady. Napadowaŕ by mógał informacije lažko namakaś, kótarež maśo za wěste. Websedłowy administrator musy problem na serwerje rozwězaś, nježli až móžośo se k sedłoju woglědaś.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-network-protocol-error-contact-website
dsb
Pšosym stajśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby je wó toś tom problemje informěrował.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-try-again
dsb
Klikniśo na Hyšći raz, aby dokument hyšći raz z websedła wótwołał.
en-US
Click Try Again to re-request the document from the website.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-nss-failure-contact-website
dsb
Pšosym stajśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby je wó toś tom problemje informěrował.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-unsafe-content-type
dsb
Pšosym stejśo se z wobsejźarjami websedła do zwiska, aby je wó toś tom problemje informěrował.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.