Transvision

Displaying 49 results for the string Time in kk:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-date
kk
Деректерді бұзу орын алған уақыты: { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
en-US
This breach occurred on { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-point-date
kk
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
kk
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
kk
Соңғы жаңартылған: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync
kk
Соңғы синхрондалу { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync.label
kk
Соңғы синхрондалу { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-prev-month
kk
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-this-month
kk
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-today
kk
Бүгін - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Today - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-yesterday
kk
Кеше - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Yesterday - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-date
kk
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-time
kk
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
kk
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } уақытынан бастап <b>{ $blockedCount }</b> шамасынан көп трекерді бұғаттады! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-source-read-time
kk
{ $source } · { $timeToRead } мин
en-US
{ $source } · { $timeToRead } min
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
kk
{ $count -> *[other] { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } кейін <b>{ $count }</b> трекер бұғатталды }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter.tooltiptext
kk
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") } бастап
en-US
Since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
kk
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } бастап, { $trackerCount } трекерді бұғаттады *[other] { -brand-short-name } { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } бастап, { $trackerCount } трекерді бұғаттады }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
annotation_date_string
kk
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_date_string
kk
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
kk
Байланысқан браузер нұсқасы ескілеу ({ $runtimeVersion }). Қолдауы бар минималды нұсқасы ({ $minVersion }). Бұл баптауға қолдау жоқ және оның салдарынан Әзірлеуші құралдары құлауы мүмкін. Байланысқан браузерді жаңартыңыз. <a>Мәселелерді шешу</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
kk
Байланысқан браузер нұсқасы ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) сіздің браузер нұсқасынан { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }) жаңалау. Бұл баптауға қолдау жоқ және оның салдарынан Әзірлеуші құралдары құлауы мүмкін. Firefox-ты жаңартыңыз. <a>Мәселелерді шешу</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-runtime-page
kk
Жөндеу - Орындалу ортасы / { $selectedRuntimeId }
en-US
Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
kk
{ -brand-shorter-name } бұл нұсқасында кеңейтулер және қызметтік үрдістерді жөндеу үшін <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> қолданыңыз.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-this-firefox.name
kk
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
en-US
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
kk
Жаңартылған <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.waterfall
kk
Timeline
en-US
Timeline
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
kk
Ағынды өңдеу таймерлері (setTimeout, setInterval, nsITimer)
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
kk
XMLHttpRequest сұратудың timeout атрибутын қолдану терезе контекстіндегі синхронды режимінде қолдау жоқ.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
kk
browser.runtime.lastError мәні тексерілмеген: %S
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
kk
Ақпараттың әр бөлігі "<a data-l10n-name="ping-link">пингтер</a>" ішіне салынып жіберіледі. Сіз { $name }, { $timestamp } пингіне қарап отырсыз.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
kk
Жергілікті SDP шамасын { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } уақыт белгісінде онату
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
kk
Қашықтағы SDP шамасын { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } уақыт белгісінде онату
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
kk
Уақыт белгісі { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } мс)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
kk
{ $timeValue -> [one] к *[other] к }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
kk
{ $timeValue -> [one] сағ *[other] сағ }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
kk
{ $timeValue -> [one] м *[other] м }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
kk
{ $timeValue -> [one] с *[other] с }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status
kk
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/сек)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-infinite-rate
kk
{ $timeLeft } — { $transfer } (Шынымен жылдам)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } (Really fast)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-no-rate
kk
{ $timeLeft } — { $transfer }
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-double
kk
{ $time1 } { $time2 } қалды
en-US
{ $time1 } { $time2 } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-single
kk
{ $time } қалды
en-US
{ $time } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-pair
kk
{ $time }{ $unit }
en-US
{ $time }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
kk
Веб-сайттар өздерінің шынайылығын сертификаттар арқылы дәлелдейді, олар тек белгілі уақыт аралығында жарамды болады. { $hostname } сертификатының мерзімі { $not-after-local-time } аяқталған.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
kk
Веб-сайттар өздерінің шынайылығын сертификаттар арқылы дәлелдейді, олар тек белгілі уақыт аралығында жарамды болады. { $hostname } сертификатының мерзімі { $not-before-local-time } дейін әлі басталмайды.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
kk
Компьютеріңіздің сағаты { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Компьютер сағаты дұрыс күнді, уақытты және уақыт белдеуін көрсетіп тұрғанына көз жеткізіп, <b>{ $hostname }</b> қайта жүктеңіз.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
kk
Компьютеріңіз қазір { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } деп ойлайды, оның салдарынан { -brand-short-name } қауіпсіз түрде байланыса алмайды. <b>{ $hostname }</b> шолу үшін, комьютеріңіздің сағатын дұрыс күн, уақыт және уақыт белдеуі мәндеріне жаңартып, <b>{ $hostname }</b> жаңартыңыз.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-annotation-date-string
kk
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-date-string
kk
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }

Displaying 155 results for the string Time in en-US:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-date
kk
Деректерді бұзу орын алған уақыты: { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
en-US
This breach occurred on { DATETIME($date, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-point-date
kk
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($datetime, day: "numeric", month: "short", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
kk
Мақалалар, видеолар және сілтемелерді сақтау үшін { -pocket-brand-name } батырмасын басыңыз. Сақталғандарды кез келген уақытта кез келген құрылғыдан қараңыз.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-c-updated
kk
Сақталғандарды кез келген уақытта кез келген құрылғыдан қараңыз.
en-US
View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
kk
{ -brand-product-name }-тан мақалаларды және видеоларды { -pocket-brand-name }-те кез-келген құрылғыда және уақытта қарай алу үшін сақтаңыз.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
kk
{ -pocket-brand-name }-те кез-келген құрылғыда және уақытта қарай аласыз.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text
kk
Біздің арнайы жеке шолу мобильді қолданбамыз тарихыңызды және cookie файлдарын әр уақытта тазартады.
en-US
Our dedicated private browsing mobile app clears your history and cookies every time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
kk
{ -focus-brand-name } жарнамалар мен трекерлерді бұғаттап, тарихыңызды әр уақытта тазартып отырады.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
kk
Әлі де сессияны қалпына келтіре алмайсыз ба? Кейде бұл мәселе бір беттен болуы мүмкін. Алдыңғы беттерді қарап, керек емес беттерден белгілеуді алып тастап, қалпына келтіріңіз.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
kk
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
kk
Соңғы жаңартылған: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync
kk
Соңғы синхрондалу { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-last-sync.label
kk
Соңғы синхрондалу { $time }
en-US
Last synced { $time }
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
kk
Бастапқы браузер агенті тапсырмасы бастапқы мәні { -brand-short-name } мәнінен басқа браузерге өзгерген кезде тексереді. Егер өзгеріс күдікті жағдайларда орын алса, бұл пайдаланушылардан { -brand-short-name } мәніне екі реттен көп емес рет қайта оралуға шақырады. Бұл тапсырма { -brand-short-name } автоматты түрде орнатылады және { -brand-short-name } жаңартылған кезде қайта орнатылады. Бұл тапсырманы сөндіру үшін about:config бетіндегі "default-browser-agent.enabled" баптауын немесе { -brand-short-name } кәсіпорын саясатының "DisableDefaultBrowserAgent" баптауын жаңартыңыз.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-with-title
kk
Осы рет, келесімен іздеу:
en-US
This time, search with:
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-alt
kk
Әр шолудағы жылдамдық, қауіпсіздік және жекелікті алыңыз.
en-US
Get speed, safety, and privacy every time you browse.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-prev-month
kk
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
en-US
{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-this-month
kk
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-today
kk
Бүгін - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Today - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-date-yesterday
kk
Кеше - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
en-US
Yesterday - { DATETIME($date, dateStyle: "full") }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-body
kk
Басқа құрылғыда { -brand-product-name } ішінде бетті келесі рет ашқанда, оны сиқырлы түрде осы жерден алыңыз.
en-US
The next time you open a page in { -brand-product-name } on another device, grab it here like magic.
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-date
kk
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($date, dateStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-time
kk
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
en-US
{ DATETIME($time, timeStyle: "short") }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
kk
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") } уақытынан бастап <b>{ $blockedCount }</b> шамасынан көп трекерді бұғаттады! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fxa-sync-cfr-body
kk
Жаңа { -brand-product-name } браузерін ашқанда, соңғы бетбелгілер, парольдер және беттер сізбен бірге болатынына көз жеткізіңіз.
en-US
Make sure your latest bookmarks, passwords, and tabs come with you any time you open a new { -brand-product-name } browser.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-message
kk
<strong>Компьютеріңізді әр рет қайта іске қосқан сайын { -brand-short-name } қолданбасын ашу керек пе?</strong>Іске қосылу баптауларын басқару үшін, баптаулардан "іске қосу" іздеңіз.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> To manage your Startup preferences, search “startup” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
kk
<strong>Компьютеріңізді әр рет қайта іске қосқан сайын { -brand-short-name } қолданбасын ашу керек пе?</strong>Құрылғы қайта іске қосылған кезде { -brand-short-name } қолданбасын автоматты түрде іске қосылатындай етіп енді баптауға болады.
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-source-read-time
kk
{ $source } · { $timeToRead } мин
en-US
{ $source } · { $timeToRead } min
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-welcome-pin-subtitle
kk
{ -brand-short-name } қолданбасын кез келген жерден бір шерту арқылы іске қосыңыз. Сіз осы әрекетті жасаған сайын әр ретте ашық және тәуелсіз интернетті таңдайсыз.
en-US
Launch { -brand-short-name } from anywhere with a single click. Every time you do, you’re choosing a more open and independent web.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
kk
{ $visits -> [0] Жоқ *[other] Yes, { $visits } рет }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
kk
Кейбір веб-сайттар бірнеше тілдерде болуы мүмкін. Тілдердің ретін таңдаңыз
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-desc-2
kk
Бұл сіздің адрес жолағыңыздағы және іздеу жолындағы негізгі іздеу жүйесі. Сіз оны кез келген уақытта ауыстыра аласыз.
en-US
This is your default search engine in the address bar and search bar. You can switch it at any time.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-not-sent-body
kk
Ағымдағы уақытта растау хатын жіберу сәтсіз аяқталды. Кейінірек қайталап көріңіз.
en-US
We are unable to send a verification mail at this time, please try again later.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
kk
Операциялық жүйеңіздің "{ $localeName }" баптауларын күн, уақыт, сандар және өлшемдерді пішімдеу үшін қолдану.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
kk
{ $count -> *[other] { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } кейін <b>{ $count }</b> трекер бұғатталды }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
clear-time-duration-prefix.value
kk
Жойылатын деректер мерзімі:{ " " }
en-US
Time range to clear:{ " " }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter.tooltiptext
kk
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") } бастап
en-US
Since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long", day: "numeric") }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
kk
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } бастап, { $trackerCount } трекерді бұғаттады *[other] { -brand-short-name } { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } бастап, { $trackerCount } трекерді бұғаттады }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
nv_timeout
kk
Күту уақыты аяқталды
en-US
Timed Out
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
kk
%S жүйесінде пайдаланушыны растау сәтсіз аяқталды. Код енгізу талаптары енді қалмады және құрылғыңыз құлыпталды, себебі қате PIN коды тым көп рет енгізілген. Құрылғыны қалпына келтіру қажет.
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales browser • chrome • browser • safebrowsing • safebrowsing.properties
errorReportFalseDeceptiveMessage
kk
Ағымдағы уақытта бұл қате жөнінде хабарлау мүмкін емес.
en-US
It’s not possible to report this error at this time.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
kk
Бастапқы браузер агенті тапсырмасы бастапқы мәні %MOZ_APP_DISPLAYNAME% мәнінен басқа браузерге өзгерген кезде тексереді. Егер өзгеріс күдікті жағдайларда орын алса, бұл пайдаланушылардан %MOZ_APP_DISPLAYNAME% мәніне екі реттен көп емес рет қайта оралуға шақырады. Бұл тапсырма %MOZ_APP_DISPLAYNAME% автоматты түрде орнатылады және %MOZ_APP_DISPLAYNAME% жаңартылған кезде қайта орнатылады. Бұл тапсырманы сөндіру үшін about:config бетіндегі "default-browser-agent.enabled" баптауын немесе %MOZ_APP_DISPLAYNAME% кәсіпорын саясатының "DisableDefaultBrowserAgent" баптауын жаңартыңыз.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
annotation_date_string
kk
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_date_string
kk
{{date}}, {{time}}
en-US
{{date}}, {{time}}
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
kk
Байланысқан браузер нұсқасы ескілеу ({ $runtimeVersion }). Қолдауы бар минималды нұсқасы ({ $minVersion }). Бұл баптауға қолдау жоқ және оның салдарынан Әзірлеуші құралдары құлауы мүмкін. Байланысқан браузерді жаңартыңыз. <a>Мәселелерді шешу</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
kk
Байланысқан браузер нұсқасы ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) сіздің браузер нұсқасынан { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }) жаңалау. Бұл баптауға қолдау жоқ және оның салдарынан Әзірлеуші құралдары құлауы мүмкін. Firefox-ты жаңартыңыз. <a>Мәселелерді шешу</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-runtime-page
kk
Жөндеу - Орындалу ортасы / { $selectedRuntimeId }
en-US
Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
kk
{ -brand-shorter-name } бұл нұсқасында кеңейтулер және қызметтік үрдістерді жөндеу үшін <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> қолданыңыз.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-item-connect-button-connection-timeout
kk
Байланысты орнату уақыты біткен
en-US
Connection timed out
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-this-firefox.name
kk
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
en-US
{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
kk
Жаңартылған <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.nonBlockingTime
kk
Блоктамайтын уақыт
en-US
Non blocking time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.time
kk
Уақыт
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSeconds
kk
Уақыты: #1 секунд;Уақыты: #1 секунд
en-US
Time: #1 second;Time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSecondsNonBlocking
kk
Блоктамайтын уақыт: #1 секунд;Блоктамайтын уақыт: #1 секунд
en-US
Non blocking time: #1 second;Non blocking time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.audits.slowIconTooltip
kk
Сервердің баяу жауап беру уақыты (%1$S). Ұсынылған шегі %2$S.
en-US
Slow server response time (%1$S). The recommended limit is %2$S.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip
kk
Егер сіз бұл баптауды іске қоссаңыз, сіз әр рет жаңа бетке өткен кезде сұратулар тізімі тазартылмайтын болады
en-US
If you enable this option the requests list will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.endTime
kk
Аяқталу уақыты
en-US
End Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.responseTime
kk
Жауап беру уақыты
en-US
Response Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.startTime
kk
Басталу уақыты
en-US
Start Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.waterfall
kk
Timeline
en-US
Timeline
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.ws.toolbar.time
kk
Уақыт
en-US
Time
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.domContentLoaded
kk
"DOMContentLoad" оқиғасы орын алған уақыты
en-US
Time when “DOMContentLoad” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.finish
kk
Барлық сұранымдарды жүктеуге кеткен жалпы уақыты
en-US
Total time needed to load all requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.load
kk
"load" оқиғасы орын алған уақыты
en-US
Time when “load” event occurred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.ws.summary.tooltip.framesTotalTime
kk
Бірінші және соңғы көрсетілген хабарламалар арасындағы өткен уақыт
en-US
Total elapsed time between the first and last displayed messages
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
kk
Ағынды өңдеу таймерлері (setTimeout, setInterval, nsITimer)
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
connectionTimeout
kk
Байланысты орнатуды күту уақыты бітті. Екі жақта да Қателер консолін тексеріп, мүмкін қате жөніндегі хабарламаларды іздеңіз. Қайтадан көру үшін Веб консолін жауып, қайта ашыңыз.
en-US
Connection timeout. Check the Error Console on both ends for potential error messages. Reopen the Web Console to try again.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
console.timeEnd
kk
%1$S: %2$Sмс - таймер аяқталды
en-US
%1$S: %2$Sms - timer ended
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
kk
Бұл парақтағы таймерлер саны максималды рұқсат етілген санынан асып кетті.
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerAlreadyExists
kk
"%S" таймері бар болып тұр.
en-US
Timer “%S” already exists.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerDoesntExist
kk
"%S" таймері жоқ болып тұр.
en-US
Timer “%S” doesn’t exist.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerJSError
kk
Таймер атын өңдеу сәтсіз аяқталды.
en-US
Failed to process the timer name.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.enablePersistentLogs.tooltip
kk
Егер сіз бұл баптауды іске қоссаңыз, сіз әр рет жаңа бетке өткен кезде шығыс нәтижелері тазартылмайтын болады
en-US
If you enable this option the output will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.label
kk
Уақыт белгілерін көрсету
en-US
Show Timestamps
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.timestamps.tooltip
kk
Егер осы баптауды іске қоссаңыз, командалар және веб консолі шығысында уақыт мәндері болады
en-US
If you enable this option commands and output in the Web Console will display a timestamp
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDelayManual
kk
Скриншотты түсіру алдында күту (секунд)
en-US
The time to wait (in seconds) before the screenshot is taken
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
timer
kk
таймер
en-US
timer
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netTimeout
kk
%S адресімен байланысты орнату уақыты аяқталды.
en-US
The operation timed out when attempting to contact %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
kk
Сыртқы хаттамасы бар iframe пайдаланушы оны белсендіру үшін ешқандай әрекет жасамағандықтан, немесе соңғы осындай iframe жүктелгеннен бері жеткілікті уақыт өтпегендіктен бұғатталды.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidDateTime
kk
Жарамды күн мен уақытты енгізіңіз.
en-US
Please enter valid date and time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidTime
kk
Дұрыс уақытты еңгізіңіз.
en-US
Please enter a valid time.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptedUsedResponseWithURL
kk
'%S' жүктеу қатесі. ServiceWorker FetchEvent.respondWith() ішіне қолданыста болған Response жіберген. Response денесін тек бір рет қана оқуға болады. Денеге бірнеше рет қатынау үшін Response.clone() қолданыңыз.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed a used Response to FetchEvent.respondWith(). The body of a Response may only be read once. Use Response.clone() to access the body multiple times.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
LocChangeFloodingPrevented
kk
Қысқа уақыт ішінде Location немесе History API интерфейстеріне шақырулар тым көп.
en-US
Too many calls to Location or History APIs within a short timeframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerGraceTimeoutTermination
kk
"%1$S" аймағы үшін алды тұрған waitUntil/respondWith шақырулары бар ServiceWorker жұмсақ сөндірудің уақыт шегі келген соң сөндіру.
en-US
Terminating ServiceWorker for scope ‘%1$S’ with pending waitUntil/respondWith promises because of grace timeout.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
kk
XMLHttpRequest сұратудың timeout атрибутын қолдану терезе контекстіндегі синхронды режимінде қолдау жоқ.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtensionUncheckedLastError
kk
browser.runtime.lastError мәні тексерілмеген: %S
en-US
browser.runtime.lastError value was not checked: %S
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithGeometricProperties
kk
Дәл сол элементтің дәл сол уақытта геометриялық қасиеттерінің анимациясы жүріп жатқан кезде "transform" анимацияларын түзеткіште орындау мүмкін емес.
en-US
Animations of ‘transform’ cannot be run on the compositor when geometric properties are animated on the same element at the same time
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningTransformWithSyncGeometricAnimations
kk
"transform" анимациясын түзеткіште орындау мүмкін емес, өйткені ол дәл сол уақытта басталған геометриялық қасиеттердің анимациясымен синхрондалған болуы тиіс
en-US
Animation of ‘transform’ cannot be run on the compositor because it should be synchronized with animations of geometric properties that started at the same time
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
tooManyReports
kk
Қысқа уақыт ішінде тым көп CSP есептерінің жіберілуіне жол берілмеді.
en-US
Prevented too many CSP reports from being sent within a short period of time.
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
timer.start
kk
%S: таймер іске қосылды
en-US
%S: timer started
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
kk
Осы сертификат үшін CRL мерзімі біткен. Оны жаңартыңыз, немесе жүйеңіздің уақытын тексеріңіз.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
kk
Сертификатты шығарушының сертификат мерзімі біткен. Өзіңіздің жүйе уақытын тексеріңіз.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_TIME
kk
Уақыт мәні пішімі қате.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_EVENT
kk
Қазір жаңа слот оқиғалары жоқ.
en-US
No new slot event is available at this time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorExpiredNow
kk
Сертификат мерзімінің аяқталуы: %1$S. Ағымдағы уақыт: %2$S.
en-US
The certificate expired on %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorNotYetValidNow
kk
Сертификат тек %1$S бастап жұмыс істейді. Ағымдағы уақыт: %2$S.
en-US
The certificate will not be valid until %1$S. The current time is %2$S.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
enabledList
kk
Бұл не? %S кейде зерттеулерді орнатып, орындай алады.
en-US
What’s this? %S may install and run studies from time to time.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • printdialog.properties
headerFooterDate
kk
Күн/Уақыт
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
kk
%S көшірмесі ашылып тұр. Бір уақытта %S -ң бір ғана нұсқасы жұмыс істей алады.
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398862
kk
Байланыс уақыты біткен
en-US
Connection timed out
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
kk
Сервер сертификатының мерзімі біткен (жүйелік сағатыңызды тексеріңіз немесе дұрыс емес күн мен уақытты дұрыстаңыз)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-li-for-visit-gdpv
kk
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Тегіңіз орнатылған пингтер үшін { glean-debug-ping-viewer-brand-name } бетіне кіріңіз</a>. Батырманы басқаннан бастап пингтің келуіне дейінгі уақыт бірнеше секундтан аспауы керек. Кейде бұл бірнеше минутқа созылуы мүмкін.
en-US
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visit the { glean-debug-ping-viewer-brand-name } page for pings with your tag</a>. It shouldn’t take more than a few seconds from pushing the button to your ping arriving. Sometimes it may take a small handful of minutes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-file-and-profiler-override
kk
Бір уақытта файлға шығаруды мәжбүрлеу және профиль жасау опцияларын қайта анықтау мүмкін емес
en-US
Can’t force file output and override profiler options at the same time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-almost-idle.title
kk
Толық процессор уақыты: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu-fully-idle.title
kk
Толық процессор уақыты: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-cpu.title
kk
Толық процессор уақыты: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
en-US
Total CPU time: { NUMBER($total, maximumFractionDigits: 0) }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-6
kk
{ -vendor-short-name } қажетіне қарай осы шарттарды жаңартып отырады. Бұл шарттар { -vendor-short-name } жазбаша рұқсатынсыз өзгеруі не тоқтатылуы мүмкін емес.
en-US
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }’s written agreement.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
kk
{ $reports -> [one] Барлық құлау хабарламалары (соның ішінде берілген уақыт аралығындағы әлі жіберілмеген { $reports } құлау) *[other] Барлық құлау хабарламалары (соның ішінде берілген уақыт аралығындағы әлі жіберілмеген { $reports } құлау) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-ping-details
kk
Ақпараттың әр бөлігі "<a data-l10n-name="ping-link">пингтер</a>" ішіне салынып жіберіледі. Сіз { $name }, { $timestamp } пингіне қарап отырсыз.
en-US
Each piece of information is sent bundled into “<a data-l10n-name="ping-link">pings</a>”. You are looking at the { $name }, { $timestamp } ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-slow-sql-average
kk
Орташа уақыты (мс)
en-US
Avg. Time (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-time-stamp-header
kk
уақыт шамасы
en-US
timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-duration
kk
Орт. бұғаттау уақыты (мс)
en-US
Avg. Blocking time (ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-occurrences.title
kk
Бұл модуль неше рет жүктелген.
en-US
How many times this module was loaded.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-blocked-error
kk
Қате: Код енгізу талаптары енді қалмады және құрылғыңыз құлыпталды, себебі қате PIN коды тым көп рет енгізілген. Құрылғыны қалпына келтіру қажет.
en-US
Error: There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-first-frame-timestamp
kk
Бірінші кадр қабылдаудың уақыт белгісі
en-US
First Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-last-frame-timestamp
kk
Соңғы кадр қабылдаудың уақыт белгісі
en-US
Last Frame Reception Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
kk
Жергілікті SDP шамасын { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } уақыт белгісінде онату
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
kk
Қашықтағы SDP шамасын { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } уақыт белгісінде онату
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
kk
Уақыт белгісі { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } мс)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-time-elapsed
kk
Өткен уақыт (сек)
en-US
Time Elapsed (s)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-intro
kk
Бұл бетте { -brand-short-name } браузер терезелеріне Windows жіберген ең соңғы хабарламаларды көрсетеді. Жуан қаріппен осы терезе көрсетілген. Назар аударыңыз, осында бұл терезе жүктелген кездегі ең соңғы хабарамалар көрсетіледі, ағымдағыларды қарау үшін бұл бетті жаңартыңыз.
en-US
This page shows the most recent messages sent by Windows to the { -brand-short-name } browser windows. The bolded entry represents this window. Note that this page shows the most recent messages at the time the page was loaded; to see current ones you will need to refresh the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-timestamp
kk
Уақыт белгісі
en-US
Timestamp
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-back-off-time
kk
Ұстау уақыты
en-US
Back-off time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-time
kk
Соңғы жаңарту уақыты
en-US
Last update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-next-update-time
kk
Келесі жаңарту уақыты
en-US
Next update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • contentanalysis • contentanalysis.ftl
contentanalysis-slow-agent-notification
kk
Мазмұнды талдау құралы "{ $content }" ресурсына жауап беру үшін көп уақыт алады.
en-US
The Content Analysis tool is taking a long time to respond for resource “{ $content }”
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
kk
{ $timeValue -> [one] к *[other] к }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
kk
{ $timeValue -> [one] сағ *[other] сағ }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
kk
{ $timeValue -> [one] м *[other] м }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
kk
{ $timeValue -> [one] с *[other] с }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status
kk
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/сек)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } ({ $rate } { $unit }/sec)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-infinite-rate
kk
{ $timeLeft } — { $transfer } (Шынымен жылдам)
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer } (Really fast)
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-status-no-rate
kk
{ $timeLeft } — { $transfer }
en-US
{ $timeLeft } — { $transfer }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-double
kk
{ $time1 } { $time2 } қалды
en-US
{ $time1 } { $time2 } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-left-single
kk
{ $time } қалды
en-US
{ $time } left
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-pair
kk
{ $time }{ $unit }
en-US
{ $time }{ $unit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-time-unknown
kk
Қалған уақыты белгісіз
en-US
Unknown time left
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
kk
Веб-сайттар өздерінің шынайылығын сертификаттар арқылы дәлелдейді, олар тек белгілі уақыт аралығында жарамды болады. { $hostname } сертификатының мерзімі { $not-after-local-time } аяқталған.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
kk
Веб-сайттар өздерінің шынайылығын сертификаттар арқылы дәлелдейді, олар тек белгілі уақыт аралығында жарамды болады. { $hostname } сертификатының мерзімі { $not-before-local-time } дейін әлі басталмайды.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
netTimeout-title
kk
Байланысты күту уақыты аяқталды
en-US
The connection has timed out
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
kk
{ -brand-short-name } мәселесні анықтап, <b>{ $hostname }</b> сайтына өтуді жалғастырмады. Бұл веб-сайт дұрыс бапталмаған, немесе компьютеріңіздің сағаты дұрыс уақытты көрсетіп тұрған жоқ.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
kk
Компьютеріңіздің сағаты { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Компьютер сағаты дұрыс күнді, уақытты және уақыт белдеуін көрсетіп тұрғанына көз жеткізіп, <b>{ $hostname }</b> қайта жүктеңіз.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website
kk
Егер компьютер сағат дұрыс уақытты көрсетсе, веб-сайт қате бапталған сияқты, оған ешнәрсе істей алмайсыз. Веб-сайт әкімшісіне бұл мәселе жөнінде хабарлауыңызға болады.
en-US
If your clock is already set to the right time, the website is likely misconfigured, and there is nothing you can do to resolve the issue. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
kk
Компьютеріңіз қазір { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } деп ойлайды, оның салдарынан { -brand-short-name } қауіпсіз түрде байланыса алмайды. <b>{ $hostname }</b> шолу үшін, комьютеріңіздің сағатын дұрыс күн, уақыт және уақыт белдеуі мәндеріне жаңартып, <b>{ $hostname }</b> жаңартыңыз.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-redirect-loop
kk
Бұл мәселе анда-санда cookies файлдарын қабылдау сөндірілген кезде болуы мүмкін.
en-US
This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-trr-continue-this-time
kk
Осы жолы жалғастыру
en-US
Continue this time
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
kk
Осы сертификат үшін CRL мерзімі біткен. Оны жаңартыңыз, немесе жүйеңіздің уақытын тексеріңіз.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
kk
Сертификатты шығарушының сертификат мерзімі біткен. Өзіңіздің жүйе уақытын тексеріңіз.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-time
kk
Уақыт мәні пішімі қате.
en-US
Improperly formatted time string.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-event
kk
Қазір жаңа слот оқиғалары жоқ.
en-US
No new slot event is available at this time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-annotation-date-string
kk
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-date-string
kk
{ $date }, { $time }
en-US
{ $date }, { $time }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printDialogs.ftl
hf-date-and-time.label
kk
Күні мен уақыты
en-US
Date/Time
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
kk
Бұл жаңарту әкімшілік құқықтарды талап етеді. Бұл жаңарту { -brand-short-name } келесі рет іске қосылған кезде орнатылатын болады. Сіз { -brand-short-name } қазір қайта қосуды, қайта қосуды кейінге қалдырып, жұмысты жалғастыруды немесе бұл жаңартудан бас тартуды қалай аласыз.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.