Transvision

No matching results for the string Provided for the locale hsb

Displaying 19 results for the string Provided in en-US:

Entity hsb en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-description
hsb
Wubjerće lisćinu { -brand-short-name }, zo byšće přesćěhowaki online blokował. Lisćiny so wot <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a> k dispoziciji stajeja.
en-US
Choose the list { -brand-short-name } uses to block online trackers. Lists provided by <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-palm-advisory-desc
hsb
Rada data wot <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
en-US
Advisory provided by <a data-l10n-name='advisory_provider'>{ $advisoryname }</a>.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
hsb
Přepruwowanje wužiwarja je so na %S nimokuliło. Njejsu žane dalše pospyty móžne a waš grat je zawrjeny, dokelž so wopačny PIN přehusto zapodał. Grat dyrbi so wróćo stajić.
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerScopePathMismatch
hsb
ServiceWorker njeda so registrować: Šćežka podateho wobłuka '%1$S' pod maksimalnje dowolenym wobłukom '%2$S' njeje. Přiměrće wobłuk, přesuńće skript Serrvice Worker abo wužiwajće HTTP-hłowu Service-Worker-Allowed, zo byšće wobłuk dowolił.
en-US
Failed to register a ServiceWorker: The path of the provided scope ‘%1$S’ is not under the max scope allowed ‘%2$S’. Adjust the scope, move the Service Worker script, or use the Service-Worker-Allowed HTTP header to allow the scope.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TargetPrincipalDoesNotMatch
hsb
'postMessage' njeda so w 'DOMWindow' wuwjesć: Podaty cilowy pochad ('%S') so z pochadom ciloweho wokna ('%S') njekryje.
en-US
Failed to execute ‘postMessage’ on ‘DOMWindow’: The target origin provided (‘%S’) does not match the recipient window’s origin (‘%S’).
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookiePartitionedForeign2
hsb
Rozdźěleny přistup k plackam abo składowakej je so “%1$S” k dispoziciji stajił, dokelž so w konteksće třećeho poskićowarja začita a rozdźělenje dynamiskeho statusa je zmóžnjene.
en-US
Partitioned cookie or storage access was provided to “%1$S” because it is loaded in the third-party context and dynamic state partitioning is enabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CERT_KEA_MISMATCH
hsb
Podaty certifikat njeda so z wubranym algoritmusom klučoweje wuměny wužiwać.
en-US
The certificate provided cannot be used with the selected key exchange algorithm.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-name
hsb
OpenH264 Video Codec wot Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-name
hsb
Modul Widevine za dekodowanje wobsaha wot Google Inc.
en-US
Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-name
hsb
OpenH264 Video Codec wot Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-name
hsb
Modul Widevine za dekodowanje wobsaha wot Google Inc.
en-US
Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
hsb
{ -brand-full-name } wužiwa informaciske websłužby ("słužby"), zo by někotre funkcije k dispoziciji stajił, kotrež su za wužiwanje z tutej binarnej wersiju { -brand-short-name } pod deleka wopisanymi wuměnjenjemi myslene. Jeli nochceće jednu z tutych słužbow abo wjacore z nich wužiwać, abo slědowace wuměnjenja su njeakceptujomne, móžeće funkciju słužbow znjemóžnić. Instrukcije, kak wěsta funkcija słužby hodźi so znjemóžnić, namakaće <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">tu</a>. Druhe funkcije a słužby hodźa so w nastajenjach nałoženja znjemóžnić.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-1
hsb
{ -vendor-short-name } a jeho sobuskutkowacy, licencydawarjo a partnerojo dźěłaja, zo bychu najdokładniše a najaktualniše słužby k dispoziciji stajili. Ale njemóžemy garantować, zo tute informacije su dospołne a bjez zmylkow. Je na přikład móžno, zo słužba wěsteho přehladowanja nic wšě strašne sydła identifikuje a ma někotre wěste sydła za strašne a přehladowanje z lokalizaciju stejnišća a za słužbu přehladowanja z lokalizaciju stejnišća móhło płaćić, zo wšě městna, kotrež naše poskićowarjo słužby dodawaja, su jenož trochowanja a ani my ani poskićowarjo słužby njegarantuja dokładnosć dodatych městnow.
en-US
{ -vendor-short-name } and its contributors, licensors and partners work to provide the most accurate and up-to-date Services. However, we cannot guarantee that this information is comprehensive and error-free. For example, the Safe Browsing Service may not identify some risky sites and may identify some safe sites in error and the Location Aware Service all locations returned by our service providers are estimates only and neither we nor our service providers guarantee the accuracy of the locations provided.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-4
hsb
<strong>Słužby dodawaja so "kaž wone su." { -vendor-short-name }, jeho sobudźěłaćerjo, licencydawarjo a rozdźělowarjo wotpokazuja wše rukowanja, njech wurazne abo zapřijate, inkluziwnje tajke, kotrež su bjez wobmjezowanja, rukowanja, zo słužby su kupne a wotpowěduja wašim wosebitym zaměram. Njeseće połne riziko, štož nastupa wuběranje słužbow za waše zaměry a kwalitu a wukon słužbow. Někotre prawodawstwa njedowoleja wuzamknjenje abo wobmjezowanje zapřijatych rukowanjow, tak tuta wuzamknjenska klawsula njeda so na was nałožić.</strong>
en-US
<strong>The Services are provided “as-is.” { -vendor-short-name }, its contributors, licensors, and distributors, disclaim all warranties, whether express or implied, including without limitation, warranties that the Services are merchantable and fit for your particular purposes. You bear the entire risk as to selecting the Services for your purposes and as to the quality and performance of the Services. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this disclaimer may not apply to you.</strong>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-results-pin-blocked-error
hsb
Zmylk: Njejsu žane dalše pospyty móžne a waš grat je zawrjeny, dokelž so wopačny PIN přehusto zapodał. Grat dyrbi so wróćo stajić.
en-US
Error: There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-configuration-element-not-provided
hsb
NJepodaty
en-US
Not Provided
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-configuration-element-provided
hsb
Podaty
en-US
Provided
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-intro
hsb
Jeli wjacore profile založujeće, móžeće je z profilowymi mjenami rozeznawać. Móžeće tu podate abo swoje mjeno wužiwać.
en-US
If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-cert-kea-mismatch
hsb
Podaty certifikat njeda so z wubranym algoritmusom klučoweje wuměny wužiwać.
en-US
The certificate provided cannot be used with the selected key exchange algorithm.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.