Transvision

Filter by folder:

Show all results dom toolkit

Displaying 3 results for the string Medium in sq:

Entity sq en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
sq
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” dhe “veryverythickmathspace” janë vlera të nxjerra nga përdorimi për gjatësi MathML dhe do të hiqen në një datë të ardhshme.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sq
Sahati i kompjuterit tuaj është ujdisur si { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Sigurohuni që te rregullimet e sistemit për kompjuterin tuaj data, koha dhe zona kohore të jenë caktuar saktë dhe mandej rifreskoni <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sq
Kompjuteri juaj mendon se është { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, gjë që pengon lidhjen e sigurt të { -brand-short-name }-it. Që të vizitoni <b>{ $hostname }</b>, përditësoni te rregullimet e sistemit tuaj sahatin e kompjuterin me datën, kohën dhe zonën e duhur kohore dhe mandej rifreskoni <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.

Displaying 5 results for the string Medium in en-US:

Entity sq en-US
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
sq
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” dhe “veryverythickmathspace” janë vlera të nxjerra nga përdorimi për gjatësi MathML dhe do të hiqen në një datë të ardhshme.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
energy-impact-medium
sq
Mesatar ({ $value })
en-US
Medium ({ $value })
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sq
Sahati i kompjuterit tuaj është ujdisur si { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Sigurohuni që te rregullimet e sistemit për kompjuterin tuaj data, koha dhe zona kohore të jenë caktuar saktë dhe mandej rifreskoni <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sq
Kompjuteri juaj mendon se është { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, gjë që pengon lidhjen e sigurt të { -brand-short-name }-it. Që të vizitoni <b>{ $hostname }</b>, përditësoni te rregullimet e sistemit tuaj sahatin e kompjuterin me datën, kohën dhe zonën e duhur kohore dhe mandej rifreskoni <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-font-size-medium
sq
Mesatare
en-US
Medium
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.