Transvision

Displaying 35 results for the string I-update in tl:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
tl
I-update ang mga kagustuhan para kusang magpadala ng mga ulat kapag nag-crash ang { -brand-short-name }
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
tl
I-update ang { -brand-shorter-name } kahit papaano
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.buttonlabel
tl
I-update at mag-restart
en-US
Update and restart
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
tl
Sinusuri ng Default Browser Agent task kapag nagbago ang default mula { -brand-short-name } papuntang iba pang browser. Kung nangyari ito sa kaduda-dudang pagkakataon, aabisuhan nito ang mga user na bumalik sa { -brand-short-name } nang hindi hihigit sa dalawang beses. Kusa nang ikinakabit ng { -brand-short-name } ang task na ito, at muling naikakabit kapag nag-update ang { -brand-short-name }. Para ma-disable ang task na ito, i-update ang “default-browser-agent.enabled” na kagustuhan sa about:config o sa { -brand-short-name } enterprise policy setting na “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
tl
Ang mga video sa site na ito ay maaaring hindi mapanood nang tama sa bersyon na ito ng { -brand-short-name }. Para sa buong suporta sa video, i-update na ang { -brand-short-name }.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-header
tl
I-update ang { -brand-short-name } upang mapanood ang video
en-US
Update { -brand-short-name } to play video
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
tl
Ang pagpapakita ng nilalaman ng tab ay hindi pinagana dahil sa hindi pagkakatugma sa pagitan ng %S at ng iyong accessibility software. Paki-update ang iyong screen reader o lumipat sa Firefox Extended Support Release.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
update.downloadAndInstallButton.label
tl
I-update sa %S
en-US
Update to %S
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
tl
Sinusuri ng Default Browser Agent task kapag nagbago ang default mula %MOZ_APP_DISPLAYNAME% papuntang iba pang browser. Kung nangyari ito sa kaduda-dudang pagkakataon, aabisuhan nito ang mga user na bumalik sa %MOZ_APP_DISPLAYNAME% nang hindi hihigit sa dalawang beses. Kusa nang ikinakabit ng %MOZ_APP_DISPLAYNAME% ang task na ito, at muling naikakabit kapag nag-update ang %MOZ_APP_DISPLAYNAME%. Para ma-disable ang task na ito, i-update ang “default-browser-agent.enabled” na kagustuhan sa about:config o sa %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting na “DisableDefaultBrowserAgent”.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardMessage
tl
Gusto mo bang i-update ang iyong credit card sa bagong impormasyon na ito?
en-US
Would you like to update your credit card with this new information?
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_BUTTON2
tl
i-Update
en-US
Update
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_HEADER2
tl
Naka-install na ang $BrandShortName. Halika, i-update natin ito.
en-US
$BrandShortName is already installed. Let’s update it.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
tl
Ang naka-connect na browser ay may lumang version ({ $runtimeVersion }). Ang minimum na suportadong version ay ({ $minVersion }). Ito ay isang hindi suportadong setup at maaaring ikasira ng DevTools. Paki-update ang konektadong browser. <a>Pag-troubleshoot</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
tl
Ang nakakonektang browser ay mas bago ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) kaysa sa iyong { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Hindi ito suportadong setup at maaaring makasira sa DevTools. Paki-update ang Firefox. <a>Pag-troubleshoot</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceFormUpdate
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
tl
Nire-rewrite ang lumang istilo na YouTube Flash embed (%S) papuntang iframe embed (%S). Paki-update ang pahina para gumamit ng iframe sa halip na embed/object, kung maaari.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
tl
Nire-rewrite ang lumang istilo na YouTube Flash embed (%S) papuntang iframe embed (%S). Hindi suportado ang mga param sa mga iframe embed at na-convert na. Paki-update ang pahina para gumamit ng iframe sa halip na embed/object, kung maaari.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
dontUpdateButton
tl
Huwag i-update
en-US
Don't update
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePassword
tl
I-update ang naka-save na password para sa %S?
en-US
Update saved password for %S?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePasswordNoUser
tl
I-update ang naka-save na password para sa pag-login?
en-US
Update saved password for this login?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
userSelectText2
tl
Piliin kung aling pag-log in upang i-update:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonDeny.label
tl
Wag I-update
en-US
Don’t update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonText
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
userSelectText2
tl
Pumili kung aling login ang i-update:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-update-addons-automatically
tl
I-update nang Kusa ang mga Add-on
en-US
Update Add-ons Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-update-button
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
try-newer-driver
tl
Hinarang para sa bersyon ng iyong graphics driver. Subukang i-update ang iyong graphics driver sa bersyong { $driverVersion } o mas higit pa.
en-US
Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version { $driverVersion } or newer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-update-btn
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-updating
tl
I-update
en-US
updating
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-password-password-button-allow.label
tl
I-update
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-select-username
tl
Pumili kung aling login ang i-update:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-update-password-button-deny.label
tl
Wag I-update
en-US
Don’t update
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
tl
Maaari mong i-update nang mano-mano ang { -brand-short-name } sa pamamagitan ng pagbisita sa link na ito at i-download ang pinakabagong bersyon:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
close-button-label.title
tl
I-update ang Kasaysayan
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-title
tl
I-update ang Kasaysayan
en-US
Update History

No matching results for the string I-update for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.