Transvision

Displaying 28 results for the string Hostname in gd:

Entity gd en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
gd
Tadhail air { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
gd
Tadhail air { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
gd
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
gd
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use '%2$S' (wrapped in single quotes).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
gd
Bheir seo na comasan a leanas dha <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
gd
A bheil thu airson { $extension } a chur ris? Cha deach an leudachan seo a dhearbhadh. Goididh leudachain dhroch-rùnach fiosrachadh prìobhaideach ort no millidh iad an coimpiutair agad. Na stàlaich an leudachan seo ach ma tha earbsa agad san tùs. Bheir an leudachan seo na comasan a leanas dha { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
gd
Bheir an tuilleadan seo inntrigidh dha { $hostname } dha na h-uidheaman MIDI agad.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
gd
Bheir an tuilleadan seo inntrigidh dha { $hostname } dha na h-uidheaman MIDI agad (le taic SysEx).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
gd
A bheil thu airson { $extension } a chur ris? Bheir an leudachan seo na comasan a leanas dha { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan. Chan eil earbsa aig { -brand-short-name } san làrachd seo a chionn ’s gu bheil e a’ cleachdadh teisteanas nach eil dligheach mu choinneamh { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan tèarainteachd. Chan eil earbsa aig { -brand-short-name } san làrach seo a chionn ’s gu bheil e a’ cleachdadh teisteanas nach eil dligheach airson { $hostname }. Chan eil an teisteanas dligheach ach airson nan ainmean a leanas: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan. Chan eil earbsa aig { -brand-short-name } san làrachd seo a chionn ’s gu bheil e a’ cleachdadh teisteanas nach eil dligheach mu choinneamh { $hostname }. Chan e teisteanas dligheach a tha seo ach airson <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan. Chan eil earbsa aig { -brand-short-name } san làrachd seo a chionn ’s gu bheil e a’ cleachdadh teisteanas nach eil dligheach mu choinneamh { $hostname }. Chan e teisteanas dligheach a tha seo ach airson { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan a dh’obraicheas fad greis. Dh’fhalbh an ùine air an teisteanas aig { $hostname } { $not-after-local-time }
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
gd
Tha { $hostname } a' cleachdadh teisteanas tèarainteachd mì-dhligheach.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan a dh’obraicheas fad greis. Cha bhi teisteanas airson { $hostname } dligheach ron { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
gd
Thachair mearachd fhad 's a bha ceangal ann ri { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan tèarainteachd a tha ’gam foillseachadh le ùghdarrasan theisteanasan. Chan eil earbsa aig a’ mhòrchuid de bhrabhsairean ann an GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte agus VeriSign tuilleadh. Tha { $hostname } a’ cleachdadh teisteanas o aon dhe na h-ùghdarrasan seo agus cha ghabh dearbh-aithne na làraich-lìn a dhearbhadh ri linn sin.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan. Chan eil { -brand-short-name } a’ cur earbsa ann an { $hostname } o chionn ’s nach aithne dhuinn foillsichear an teisteanais aca, gun deach an teisteanas a fhèin-soidhneadh no nach eil am frithealaiche a’ cur nam meadhan-teisteanasan ceart.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
gd
Gus do thèarainteachd a dhìon, cha leig { $hostname } le { -brand-short-name } an duilleag a thaisbeanadh ma tha làrach eile leabaichte na bhroinn. Feumaidh tu an duilleag seo fhosgladh ann an uinneag ùr mus fhaic thu e.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
gd
Mhothaich { -brand-short-name } dha rud a dh’fhaodadh a bhith ’na chunnart tèarainteachd agus cha do thadhail e air <b>{ $hostname }</b>. Tha an làrach-lìn air a dhroch-rèiteachadh no tha an t-àm cearr aig cleoc a’ choimpiutair agad.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
gd
’S e { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } an t-àm a-rèir a’ choimpiutair agad. Dèan cinnteach gu bheil an t-àm, ceann-là agus roinn-tìde cheart ann an roghainnean an t-siostaim agad is ath-nuadhaich <b>{ $hostname }</b> an uairsin.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
gd
Mhothaich { -brand-short-name } do rud a dh’fhaodadh a bhith ’na chunnart tèarainteachd is cha do thadhail e air <b>{ $hostname }</b>. Ma thadhlas tu air an làrach seo, dh’fhaoidte gun urrainn do dhaoine fiosrachadh mar fhaclan-faire, puist-d no cairtean-creideis a ghoid ort.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
gd
’S mathaid gur e làrach shàbhailte a tha ann an <b>{ $hostname }</b> ach cha b’ urrainn dhuinn ceangal tèarainte a dhèanamh. ’S e <b>{ $mitm }</b> a tha ag adhbharachadh seo, bathar-bog air a’ choimpiutair agad no air an lìonra agad.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
gd
Mhothaich { -brand-short-name } dha rud a dh’fhaodadh a bhith ’na chunnart tèarainteachd agus cha do thadhail e air <b>{ $hostname }</b> a chionn ’s gu bheil an làrach-lìn seo feumach air ceangal tèarainte.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
gd
Tha poileasaidh tèarainteachd aig <b>{ $hostname }</b> air a bheil HTTP Strict Transport Security (HSTS), agus is ciall dha sin nach urrainn dha { -brand-short-name } ach ceangal tèarainte a dhèanamh. Chan urrainn dhut eisgeachd a chur ris a thadhal air an làrach seo.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
gd
Tha an coimpiutair agad dhen bheachd gu bheil e { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } agus chan urrainn dha { -brand-short-name } ceangal tèarainte a dhèanamh ri linn sin. Airson tadhal air <b>{ $hostname }</b>, ùraich cleoc a’ choimpiutair agad ann an roghainnean an t-siostaom is dèan cinnteach gu bheil an t-àm, ceann-là agus roinn-tìde cheart ann is ath-nuadhaich <b>{ $hostname }</b> an uairsin.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
gd
Tha <b>{ $hostname }</b> a’ cleachdadh seann-teicneolas tèarainteachd a tha so-leònte. Cha bhiodh e doirbh do chuideigin dàta a leigeil ris a bha tèarainte ’nad bheachd. Bidh aig rianaire na làraich am frithealaiche a chàradh mus urrainn dhut tadhal air an làrach.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 32 results for the string Hostname in en-US:

Entity gd en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
gd
Tadhail air { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
gd
Tadhail air { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
gd
Cuir a-steach ainm òstair dhligheach
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
gd
Chuir thu a-steach ainm òstair mì-dhligheach
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
gd
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
gd
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use '%2$S' (wrapped in single quotes).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
gd
Warning: Source string is missing
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
gd
Bheir seo na comasan a leanas dha <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
gd
Ainm an òstair
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
gd
A bheil thu airson { $extension } a chur ris? Cha deach an leudachan seo a dhearbhadh. Goididh leudachain dhroch-rùnach fiosrachadh prìobhaideach ort no millidh iad an coimpiutair agad. Na stàlaich an leudachan seo ach ma tha earbsa agad san tùs. Bheir an leudachan seo na comasan a leanas dha { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
gd
Bheir an tuilleadan seo inntrigidh dha { $hostname } dha na h-uidheaman MIDI agad.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
gd
Bheir an tuilleadan seo inntrigidh dha { $hostname } dha na h-uidheaman MIDI agad (le taic SysEx).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
gd
A bheil thu airson { $extension } a chur ris? Bheir an leudachan seo na comasan a leanas dha { $hostname }:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan. Chan eil earbsa aig { -brand-short-name } san làrachd seo a chionn ’s gu bheil e a’ cleachdadh teisteanas nach eil dligheach mu choinneamh { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan tèarainteachd. Chan eil earbsa aig { -brand-short-name } san làrach seo a chionn ’s gu bheil e a’ cleachdadh teisteanas nach eil dligheach airson { $hostname }. Chan eil an teisteanas dligheach ach airson nan ainmean a leanas: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan. Chan eil earbsa aig { -brand-short-name } san làrachd seo a chionn ’s gu bheil e a’ cleachdadh teisteanas nach eil dligheach mu choinneamh { $hostname }. Chan e teisteanas dligheach a tha seo ach airson <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan. Chan eil earbsa aig { -brand-short-name } san làrachd seo a chionn ’s gu bheil e a’ cleachdadh teisteanas nach eil dligheach mu choinneamh { $hostname }. Chan e teisteanas dligheach a tha seo ach airson { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan a dh’obraicheas fad greis. Dh’fhalbh an ùine air an teisteanas aig { $hostname } { $not-after-local-time }
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
gd
Tha { $hostname } a' cleachdadh teisteanas tèarainteachd mì-dhligheach.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan a dh’obraicheas fad greis. Cha bhi teisteanas airson { $hostname } dligheach ron { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
gd
Thachair mearachd fhad 's a bha ceangal ann ri { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan tèarainteachd a tha ’gam foillseachadh le ùghdarrasan theisteanasan. Chan eil earbsa aig a’ mhòrchuid de bhrabhsairean ann an GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte agus VeriSign tuilleadh. Tha { $hostname } a’ cleachdadh teisteanas o aon dhe na h-ùghdarrasan seo agus cha ghabh dearbh-aithne na làraich-lìn a dhearbhadh ri linn sin.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
gd
Bidh làraichean-lìn a’ dearbhadh cò iad le teisteanasan. Chan eil { -brand-short-name } a’ cur earbsa ann an { $hostname } o chionn ’s nach aithne dhuinn foillsichear an teisteanais aca, gun deach an teisteanas a fhèin-soidhneadh no nach eil am frithealaiche a’ cur nam meadhan-teisteanasan ceart.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
gd
Gus do thèarainteachd a dhìon, cha leig { $hostname } le { -brand-short-name } an duilleag a thaisbeanadh ma tha làrach eile leabaichte na bhroinn. Feumaidh tu an duilleag seo fhosgladh ann an uinneag ùr mus fhaic thu e.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
gd
Mhothaich { -brand-short-name } dha rud a dh’fhaodadh a bhith ’na chunnart tèarainteachd agus cha do thadhail e air <b>{ $hostname }</b>. Tha an làrach-lìn air a dhroch-rèiteachadh no tha an t-àm cearr aig cleoc a’ choimpiutair agad.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
gd
’S e { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } an t-àm a-rèir a’ choimpiutair agad. Dèan cinnteach gu bheil an t-àm, ceann-là agus roinn-tìde cheart ann an roghainnean an t-siostaim agad is ath-nuadhaich <b>{ $hostname }</b> an uairsin.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
gd
Mhothaich { -brand-short-name } do rud a dh’fhaodadh a bhith ’na chunnart tèarainteachd is cha do thadhail e air <b>{ $hostname }</b>. Ma thadhlas tu air an làrach seo, dh’fhaoidte gun urrainn do dhaoine fiosrachadh mar fhaclan-faire, puist-d no cairtean-creideis a ghoid ort.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
gd
’S mathaid gur e làrach shàbhailte a tha ann an <b>{ $hostname }</b> ach cha b’ urrainn dhuinn ceangal tèarainte a dhèanamh. ’S e <b>{ $mitm }</b> a tha ag adhbharachadh seo, bathar-bog air a’ choimpiutair agad no air an lìonra agad.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
gd
Mhothaich { -brand-short-name } dha rud a dh’fhaodadh a bhith ’na chunnart tèarainteachd agus cha do thadhail e air <b>{ $hostname }</b> a chionn ’s gu bheil an làrach-lìn seo feumach air ceangal tèarainte.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
gd
Tha poileasaidh tèarainteachd aig <b>{ $hostname }</b> air a bheil HTTP Strict Transport Security (HSTS), agus is ciall dha sin nach urrainn dha { -brand-short-name } ach ceangal tèarainte a dhèanamh. Chan urrainn dhut eisgeachd a chur ris a thadhal air an làrach seo.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
gd
Tha an coimpiutair agad dhen bheachd gu bheil e { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } agus chan urrainn dha { -brand-short-name } ceangal tèarainte a dhèanamh ri linn sin. Airson tadhal air <b>{ $hostname }</b>, ùraich cleoc a’ choimpiutair agad ann an roghainnean an t-siostaom is dèan cinnteach gu bheil an t-àm, ceann-là agus roinn-tìde cheart ann is ath-nuadhaich <b>{ $hostname }</b> an uairsin.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
gd
Tha <b>{ $hostname }</b> a’ cleachdadh seann-teicneolas tèarainteachd a tha so-leònte. Cha bhiodh e doirbh do chuideigin dàta a leigeil ris a bha tèarainte ’nad bheachd. Bidh aig rianaire na làraich am frithealaiche a chàradh mus urrainn dhut tadhal air an làrach.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.