Transvision

Displaying 55 results for the string Host in sq:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
sq
Kalo te { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
sq
Kalo te { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-header
sq
Të lejohet { $host } të instalojë një shtesë?
en-US
Allow { $host } to install an add-on?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-message
sq
Po përpiqeni të instaloni një shtesë nga { $host }. Përpara se të vazhdoni, sigurohuni se i zini besë këtij sajt.
en-US
You are attempting to install an add-on from { $host }. Make sure you trust this site before continuing.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-header-security-with-host.title
sq
Siguri Lidhjeje për { $host }
en-US
Connection security for { $host }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-site-information
sq
Të dhëna Sajti për { $host }
en-US
Site information for { $host }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-allow.label
sq
Lejo flluska nga { $uriHost }
en-US
Allow pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-block.label
sq
Blloko flluska nga { $uriHost }
en-US
Block pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
sq
Hyrja te { $host } me një llogari { $provider } është subjekt i <label data-l10n-name="privacy-url">Rregullave të tyre të Privatësisë</label> dhe <label data-l10n-name="tos-url">Kushteve të Shërbimit</label>.
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
sq
Ky veprim do të heqë krejt të dhënat e lidhura me { $hostOrBaseDomain }, përfshi historik, cookies, fshehtinë dhe parapëlqime për lëndën. Faqerojtësit dhe fjalëkalimet përkatës s’do të hiqen. Jeni i sigurt se doni të vazhdohet?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-noproxy-localhost-desc-2
sq
Lidhjet te localhost, 127.0.0.1/8 dhe ::1 s’kalojnë kurrë përmes ndërmjetësi.
en-US
Connections to localhost, 127.0.0.1/8, and ::1 are never proxied.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-blocker-view-turn-off-for-site
sq
Të çaktivizohet Bllokues Banderolash Cookie-sh për { $host }?
en-US
Turn off Cookie Banner Blocker for { $host }?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-turn-off-for-site
sq
Të çaktivizohet Reduktim Banderolash Cookie-sh për { $host }?
en-US
Turn off Cookie Banner Reduction for { $host }?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-off-toggle.aria-label
sq
Aktivizo mbrojtje për { $host }
en-US
Enable protections for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-on-toggle.aria-label
sq
Çaktivizo mbrojtje për { $host }
en-US
Disable protections for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-toggle-off.aria-label
sq
Mbrojtje e Thelluar Nga Gjurmimet: Off për { $host }
en-US
Enhanced Tracking Protection: Off for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-toggle-on.aria-label
sq
Mbrojtje e Thelluar Nga Gjurmimet: On për { $host }
en-US
Enhanced Tracking Protection: On for { $host }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-header
sq
Mbrojtje për { $host }
en-US
Protections for { $host }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-duplicate
sq
Streha “{ $host-value }” është e regjistruar tashmë
en-US
The host “{ $host-value }” is already registered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
sq
Strehë e pavlefshme “{ $host-value }”. Formati i pritshëm është “hostname:portnumber”.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-context-menu-delete-all-from.label
sq
Fshiji Krejt “{ $host }”
en-US
Delete All From “{ $host }”
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
sq
“{ $hostname }” ka kërkuar të identifikoni veten me një dëshmi:
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermission-host
sq
Leje Sajti për { $host }
en-US
Site Permissions for { $host }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
sq
I akordon <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span> aftësitë vijuese:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-local-port
sq
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
en-US
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
sq
Të shtohet { $extension }? Ky zgjerim është i paverifikuar. Zgjerimet keqdashëse mund të vjedhin të dhëna tuajat private ose të komprometojnë kompjuterin tuaj. Shtojeni vetëm nëse e besoni burimin. Ky zgjerim i akordon { $hostname } aftësitë vijuese:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
sq
Kjo shtesë i lejon { $hostname } të hyjë në pajisjet tuaja MIDI.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
sq
Kjo shtesë i lejon { $hostname } hyrje te pajisjet tuaja MIDI (me mbulim për SysEx).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
sq
Të shtohet { $extension }? Ky zgjerim i akordon { $hostname } aftësitë vijuese:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host
sq
Të lejohet { $host } të hapë lidhjen { $scheme }?
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host-app
sq
Të lejohet { $host } të hapë lidhjen { $scheme } me { $appName }?
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember
sq
Lejo përherë <strong>{ $host }</strong> të hapë lidhje <strong>{ $scheme }</strong>
en-US
Always allow <strong>{ $host }</strong> to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chrome
sq
<div data-l10n-name="line1">Importoni kredenciale tuajt hyrjeje prej Google Chrome</div> <div data-l10n-name="line2">për { $host } dhe sajte të tjerë</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Google Chrome</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chromium
sq
<div data-l10n-name="line1">Importoni kredenciale tuajt hyrjeje nga Chromium</div> <div data-l10n-name="line2">për { $host } dhe sajte të tjerë</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Chromium</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chromium-edge
sq
<div data-l10n-name="line1">Importoni kredenciale tuajt hyrjeje prejMicrosoft Edge</div> <div data-l10n-name="line2">për { $host } dhe sajte të tjerë</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Microsoft Edge</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti, ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }. Dëshmia është e vlefshme vetëm për emrat vijues: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti, ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }. Dëshmia është e vlefshme vetëm për <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti, ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }. Dëshmia është e vlefshme vetëm për { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, që janë të vlefshme për një periudhë të caktuar kohe. Dëshmia për { $hostname } skadoi më { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
sq
{ $hostname } përdor një dëshmi sigurie të pavlefshme.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, që janë të vlefshme për një periudhë të caktuar kohe. Dëshmia për { $hostname } s’do të jetë e vlefshme deri më { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
sq
Ndodhi një gabim gjatë lidhjes me { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, të cilat lëshohen nga autoritete dëshmish. Shumica e shfletuesve nuk u besojnë më dëshmive të lëshuara nga GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte dhe VeriSign. { $hostname } përdor një dëshmi nga njëri prej këtyre autoriteteve, ndaj identiteti i sajtit s’mund të provohet.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } s’i zë besë { $hostname } ngaqë lëshuesi i dëshmisë është i panjohur, dëshmia është e vetë-nënshkruar, ose shërbyesi nuk po dërgon dëshmitë e sakta ndërmjetëse.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
sq
Për të mbrojtur sigurinë tuaj, { $hostname } s’do ta lejojë { -brand-short-name }-in të shfaqë faqen, nëse e ka trupëzuar një sajt tjetër. Që të shihni këtë faqe, duhet ta hapni në një dritare tjetër.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
sq
{ -brand-short-name }-i pikasi një problem dhe nuk vazhdoi te <b>{ $hostname }</b>. Ose sajti është i formësuar gabim, ose sahati i kompjuterit tuaj është gabim.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sq
Sahati i kompjuterit tuaj është ujdisur si { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Sigurohuni që te rregullimet e sistemit për kompjuterin tuaj data, koha dhe zona kohore të jenë caktuar saktë dhe mandej rifreskoni <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
sq
{ -brand-short-name }-i pikasi një kërcënim potencial sigurie dhe nuk vazhdoi për te <b>{ $hostname }</b>. Nëse e vizitoni këtë sajt, gjurmuesit mund të provojnë të vjedhin të dhëna tuajat të tilla si fjalëkalime, email-e, ose hollësi kartash krediti.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
sq
<b>{ $hostname }</b> sipas shumicës së gjasave është sajt i parrezik, por s’u vendos dot një lidhje e sigurt. Ky problem shkaktohet nga <b>{ $mitm }</b>,që është ose software në kompjuterin tuaj, ose në rrjetin tuaj.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
sq
{ -brand-short-name }-i pikasi një kërcënim potencial sigurie dhe nuk vazhdoi te <b>{ $hostname }</b>, ngaqë ky sajt lyp lidhje të sigurt.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
sq
<b>{ $hostname }</b> përmban një rregull sigurie të quajtur HTTP Strict Transport Security (HSTS), që do të thotë se { -brand-short-name }-i mund të lidhet me të vetëm nën mënyrë të sigurt. S’shtoni dot një përjashtim për vizitimin e këtij sajti.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sq
Kompjuteri juaj mendon se është { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, gjë që pengon lidhjen e sigurt të { -brand-short-name }-it. Që të vizitoni <b>{ $hostname }</b>, përditësoni te rregullimet e sistemit tuaj sahatin e kompjuterin me datën, kohën dhe zonën e duhur kohore dhe mandej rifreskoni <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
sq
E kishit fjalën të shkohej te <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
sq
<b>{ $hostname }</b> përdor teknologji sigurie që është e vjetruar dhe e cenueshme përballë sulmesh. Dikush që sulmon do të mund të zbulonte lehtë të dhëna të cilat i mendonit të parrezikuara. Para se të mund të vizitoni këtë sajt, lypset që përgjegjësi i sajtit të ndreqë shërbyesin.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

Displaying 76 results for the string Host in en-US:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
sq
Kalo te { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
sq
Kalo te { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-host
sq
Strehë
en-US
Host
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-processes.title
sq
ID-të e proceseve që strehojnë lëndën e skedës
en-US
IDs of the processes hosting tab’s content
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-header
sq
Të lejohet { $host } të instalojë një shtesë?
en-US
Allow { $host } to install an add-on?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-message
sq
Po përpiqeni të instaloni një shtesë nga { $host }. Përpara se të vazhdoni, sigurohuni se i zini besë këtij sajt.
en-US
You are attempting to install an add-on from { $host }. Make sure you trust this site before continuing.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-header-security-with-host.title
sq
Siguri Lidhjeje për { $host }
en-US
Connection security for { $host }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-site-information
sq
Të dhëna Sajti për { $host }
en-US
Site information for { $host }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-allow.label
sq
Lejo flluska nga { $uriHost }
en-US
Allow pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-block.label
sq
Blloko flluska nga { $uriHost }
en-US
Block pop-ups for { $uriHost }
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
sq
Hyrja te { $host } me një llogari { $provider } është subjekt i <label data-l10n-name="privacy-url">Rregullave të tyre të Privatësisë</label> dhe <label data-l10n-name="tos-url">Kushteve të Shërbimit</label>.
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-forget-about-this-site-confirmation-msg
sq
Ky veprim do të heqë krejt të dhënat e lidhura me { $hostOrBaseDomain }, përfshi historik, cookies, fshehtinë dhe parapëlqime për lëndën. Faqerojtësit dhe fjalëkalimet përkatës s’do të hiqen. Jeni i sigurt se doni të vazhdohet?
en-US
This action will remove data related to { $hostOrBaseDomain } including history, cookies, cache and content preferences. Related bookmarks and passwords will not be removed. Are you sure you want to proceed?
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-web-app-info
sq
Ky aplikacion web strehohet në:
en-US
This web application is hosted at:
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-noproxy-localhost-desc-2
sq
Lidhjet te localhost, 127.0.0.1/8 dhe ::1 s’kalojnë kurrë përmes ndërmjetësi.
en-US
Connections to localhost, 127.0.0.1/8, and ::1 are never proxied.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-socks
sq
Strehë SOCKS
en-US
SOCKS Host
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
sq
Ju lutemi, jepni një strehëemër të vlefshëm
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
sq
U dha Strehëemër i Pavlefshëm
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-blocker-view-turn-off-for-site
sq
Të çaktivizohet Bllokues Banderolash Cookie-sh për { $host }?
en-US
Turn off Cookie Banner Blocker for { $host }?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-turn-off-for-site
sq
Të çaktivizohet Reduktim Banderolash Cookie-sh për { $host }?
en-US
Turn off Cookie Banner Reduction for { $host }?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-off-toggle.aria-label
sq
Aktivizo mbrojtje për { $host }
en-US
Enable protections for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-on-toggle.aria-label
sq
Çaktivizo mbrojtje për { $host }
en-US
Disable protections for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-toggle-off.aria-label
sq
Mbrojtje e Thelluar Nga Gjurmimet: Off për { $host }
en-US
Enhanced Tracking Protection: Off for { $host }
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-etp-toggle-on.aria-label
sq
Mbrojtje e Thelluar Nga Gjurmimet: On për { $host }
en-US
Enhanced Tracking Protection: On for { $host }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-header
sq
Mbrojtje për { $host }
en-US
Protections for { $host }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-duplicate
sq
Streha “{ $host-value }” është e regjistruar tashmë
en-US
The host “{ $host-value }” is already registered
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
sq
Strehë e pavlefshme “{ $host-value }”. Formati i pritshëm është “hostname:portnumber”.
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-locations-host-input-label
sq
Strehë
en-US
Host
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.hostHeader
sq
Strehë %S:
en-US
Host %S:
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-context-menu-delete-all-from.label
sq
Fshiji Krejt “{ $host }”
en-US
Delete All From “{ $host }”
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-empty-text
sq
Pa të dhëna të pranishme për strehën e përzgjedhur
en-US
No data present for selected host
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-cookies-hint
sq
Shihni dhe përpunoni cookie-et duke përzgjedhur një strehë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
en-US
View and edit cookies by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-extensionstorage-hint
sq
Shihni dhe përpunoni depozitën e zgjerimeve duke përzgjedhur një strehë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
en-US
View and edit the extension storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-localstorage-hint
sq
Shihni dhe përpunoni depozitën vendore duke përzgjedhur një strehë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
en-US
View and edit the local storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-sessionstorage-hint
sq
Shihni dhe përpunoni depozitën e sesionit duke përzgjedhur një strehë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
en-US
View and edit the session storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PENeverMatchingHostSelector
sq
Warning: Source string is missing
en-US
:host selector in ‘%S’ is not featureless and will never match. Maybe you intended to use :host()?
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
couldntParseInvalidHost
sq
S’u përtyp dot streha e pavlefshme %1$S
en-US
Couldn’t parse invalid host %1$S
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
sq
%1$S po interpretohet si strehëemër, jo si fjalëkyç. Nëse e patët menduar si fjalëkyçe, përdorni '%2$S' (brenda thonjëzash njëshe).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
STSCouldNotSaveState
sq
Strict-Transport-Security: Ndodhi një gabim gjatë shënimit të sajtit si strehë Strict-Transport-Security.
en-US
Strict-Transport-Security: An error occurred noting the site as a Strict-Transport-Security host.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-cert-host.label
sq
Strehë
en-US
Host
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-site-identification
sq
“{ $hostname }” ka kërkuar të identifikoni veten me një dëshmi:
en-US
“{ $hostname }” has requested that you identify yourself with a certificate:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermission-host
sq
Leje Sajti për { $host }
en-US
Site Permissions for { $host }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-sitepermissions-required
sq
I akordon <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span> aftësitë vijuese:
en-US
Grants the following capabilities to <span data-l10n-name="hostname">{ $hostname }</span>:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-local-port
sq
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
en-US
<code>telemetry.fog.test.localhost_port</code>: { $local-port-pref-value }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-host
sq
Strehë
en-US
Host
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-hostname
sq
Strehëemër
en-US
Hostname
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-missing-host
sq
Protokolli { $scheme }: lyp një strehë te udhëzime ‘{ $directive }’
en-US
{ $scheme }: protocol requires a host in ‘{ $directive }’ directives
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
sq
Të shtohet { $extension }? Ky zgjerim është i paverifikuar. Zgjerimet keqdashëse mund të vjedhin të dhëna tuajat private ose të komprometojnë kompjuterin tuaj. Shtojeni vetëm nëse e besoni burimin. Ky zgjerim i akordon { $hostname } aftësitë vijuese:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi
sq
Kjo shtesë i lejon { $hostname } të hyjë në pajisjet tuaja MIDI.
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-gated-perms-midi-sysex
sq
Kjo shtesë i lejon { $hostname } hyrje te pajisjet tuaja MIDI (me mbulim për SysEx).
en-US
This add-on gives { $hostname } access to your MIDI devices (with SysEx support).
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-with-perms
sq
Të shtohet { $extension }? Ky zgjerim i akordon { $hostname } aftësitë vijuese:
en-US
Add { $extension }? This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host
sq
Të lejohet { $host } të hapë lidhjen { $scheme }?
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host-app
sq
Të lejohet { $host } të hapë lidhjen { $scheme } me { $appName }?
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember
sq
Lejo përherë <strong>{ $host }</strong> të hapë lidhje <strong>{ $scheme }</strong>
en-US
Always allow <strong>{ $host }</strong> to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chrome
sq
<div data-l10n-name="line1">Importoni kredenciale tuajt hyrjeje prej Google Chrome</div> <div data-l10n-name="line2">për { $host } dhe sajte të tjerë</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Google Chrome</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chromium
sq
<div data-l10n-name="line1">Importoni kredenciale tuajt hyrjeje nga Chromium</div> <div data-l10n-name="line2">për { $host } dhe sajte të tjerë</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Chromium</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chromium-edge
sq
<div data-l10n-name="line1">Importoni kredenciale tuajt hyrjeje prejMicrosoft Edge</div> <div data-l10n-name="line2">për { $host } dhe sajte të tjerë</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Microsoft Edge</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti, ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }. Dëshmia është e vlefshme vetëm për emrat vijues: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti, ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }. Dëshmia është e vlefshme vetëm për <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti, ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }. Dëshmia është e vlefshme vetëm për { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, që janë të vlefshme për një periudhë të caktuar kohe. Dëshmia për { $hostname } skadoi më { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-intro
sq
{ $hostname } përdor një dëshmi sigurie të pavlefshme.
en-US
{ $hostname } uses an invalid security certificate.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, që janë të vlefshme për një periudhë të caktuar kohe. Dëshmia për { $hostname } s’do të jetë e vlefshme deri më { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-ssl-connection-error
sq
Ndodhi një gabim gjatë lidhjes me { $hostname }. { $errorMessage }
en-US
An error occurred during a connection to { $hostname }. { $errorMessage }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, të cilat lëshohen nga autoritete dëshmish. Shumica e shfletuesve nuk u besojnë më dëshmive të lëshuara nga GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte dhe VeriSign. { $hostname } përdor një dëshmi nga njëri prej këtyre autoriteteve, ndaj identiteti i sajtit s’mund të provohet.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } s’i zë besë { $hostname } ngaqë lëshuesi i dëshmisë është i panjohur, dëshmia është e vetë-nënshkruar, ose shërbyesi nuk po dërgon dëshmitë e sakta ndërmjetëse.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
csp-xfo-blocked-long-desc
sq
Për të mbrojtur sigurinë tuaj, { $hostname } s’do ta lejojë { -brand-short-name }-in të shfaqë faqen, nëse e ka trupëzuar një sajt tjetër. Që të shihni këtë faqe, duhet ta hapni në një dritare tjetër.
en-US
To protect your security, { $hostname } will not allow { -brand-short-name } to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
sq
{ -brand-short-name }-i pikasi një problem dhe nuk vazhdoi te <b>{ $hostname }</b>. Ose sajti është i formësuar gabim, ose sahati i kompjuterit tuaj është gabim.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
sq
Sahati i kompjuterit tuaj është ujdisur si { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Sigurohuni që te rregullimet e sistemit për kompjuterin tuaj data, koha dhe zona kohore të jenë caktuar saktë dhe mandej rifreskoni <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
sq
{ -brand-short-name }-i pikasi një kërcënim potencial sigurie dhe nuk vazhdoi për te <b>{ $hostname }</b>. Nëse e vizitoni këtë sajt, gjurmuesit mund të provojnë të vjedhin të dhëna tuajat të tilla si fjalëkalime, email-e, ose hollësi kartash krediti.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-mitm
sq
<b>{ $hostname }</b> sipas shumicës së gjasave është sajt i parrezik, por s’u vendos dot një lidhje e sigurt. Ky problem shkaktohet nga <b>{ $mitm }</b>,që është ose software në kompjuterin tuaj, ose në rrjetin tuaj.
en-US
<b>{ $hostname }</b> is most likely a safe site, but a secure connection could not be established. This issue is caused by <b>{ $mitm }</b>, which is either software on your computer or your network.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
sq
{ -brand-short-name }-i pikasi një kërcënim potencial sigurie dhe nuk vazhdoi te <b>{ $hostname }</b>, ngaqë ky sajt lyp lidhje të sigurt.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
sq
<b>{ $hostname }</b> përmban një rregull sigurie të quajtur HTTP Strict Transport Security (HSTS), që do të thotë se { -brand-short-name }-i mund të lidhet me të vetëm nën mënyrë të sigurt. S’shtoni dot një përjashtim për vizitimin e këtij sajti.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
sq
Kompjuteri juaj mendon se është { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, gjë që pengon lidhjen e sigurt të { -brand-short-name }-it. Që të vizitoni <b>{ $hostname }</b>, përditësoni te rregullimet e sistemit tuaj sahatin e kompjuterin me datën, kohën dhe zonën e duhur kohore dhe mandej rifreskoni <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
sq
E kishit fjalën të shkohej te <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
sq
<b>{ $hostname }</b> përdor teknologji sigurie që është e vjetruar dhe e cenueshme përballë sulmesh. Dikush që sulmon do të mund të zbulonte lehtë të dhëna të cilat i mendonit të parrezikuara. Para se të mund të vizitoni këtë sajt, lypset që përgjegjësi i sajtit të ndreqë shërbyesin.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.